zaproponuj szkolenia

Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych

21 czerwca 2024 09:00-13:00

310 zł netto

Terminy szkolenia: 21 czerwca, 29 lipca 2024 r. 09:00-13:00


 - zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


ADRESACI:
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, główni księgowi, skarbnicy, pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz inni zainteresowani tym zagadnieniem.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, umorzenia, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o protokoły organów kontroli RIO i NIK. Zdobyta wiedza pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w skomplikowanej problematyce klasyfikacji i inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki uczestnictwie w zajęciach warsztatowych uczestnicy będą mogli samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy i identyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie wewnętrznych uregulowań, ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych. Podczas szkolenia zostaną omówione również problemy związane z organizacją i przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz sposoby ich rozwiązania - poparte licznymi praktycznymi przykładami.


PROGRAM:
I. Środki trwałe i ich klasyfikacja
1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych,
2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi,
- kiedy można wyłączyć środki trwałe z ewidencji ilościowo- wartościowej i ująć je wyłącznie w ewidencji ilościowej - pozabilansowo (na jakim koncie)?,
- jakie wewnętrzne dokumenty decydują o tym, na jakim koncie należy ująć środki trwałe i pozostałe środki trwałe?
3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości,
4. Podział i zasady klasyfikowania środków trwałych,
5. Wartości niematerialne i prawne – definicja i zasady ich ewidencji,
6. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym – polityka rachunkowości, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów oraz instrukcja inwentaryzacyjna jako podstawa prawidłowej ewidencji majątku jednostki,
7. Środki trwałe własne i obce – na jakich kontach ewidencjonować, jak i kiedy inwentaryzować?

II. Ustalenie wartości początkowej – wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem z ustaleniem dolnej granicy wartości pozostałych środków trwałych (013/072), zasady jej ustalania oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,
2. Jak ewidencjonować zestawy komputerowe, części składowe i peryferyjne?
3. Jak ewidencjonować środki trwałe w przypadku ich częstego przemieszczania lub np. korzystania z kilku monitorów jednocześnie?
4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- określenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
- wartości godziwej,
- trwałej utraty wartości,
- ulepszenie środków trwałych a remont – różnice i podobieństwa w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym

III. Środki trwałe w budowie, a pojęcie inwestycji wg ustawy o rachunkowości:
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku):
- pojęcie środków trwałych w budowie,
- zasady księgowania kosztów inwestycyjnych (080) i remontu (400) według źródeł finansowania,
- jakie wydatki i od kiedy należy zaliczyć do inwestycyjnych.
2. Zasady zakończenia inwestycji i przyjęcia do ewidencji środków trwałych (OT lub PT),
3. Obieg dokumentów i związana z tym odpowiedzialność pracowników w procesie inwestycyjnym – kiedy protokoły OT, a kiedy PT,
4. Kto w jednostce wystawia dokumenty przyjęcia środka trwałego i na jakiej podstawie?
5. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji środków trwałych w budowie wg organów kontroli i GKO.

IV. Dokumentacja dotycząca ewidencji środków trwałych w przypadku:
- użyczenia,
- dzierżawy
- nieodpłatnego przekazania,
- nieodpłatnego otrzymania,
- przeniesienia, przemieszczenia,
- likwidacji,
- sprzedaży
1. Ujawnienie środka trwałego, jak przyjąć na stan a co z amortyzacją?
2. Obowiązek czy dowolność przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku zmiany kierownika jednostki lub osoby odpowiedzialnej za majątek w danym dziale, wydziale, pokoju?
3. Czy można dochodzić zwrotu równowartości środka trwałego w przypadku braku inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej?
4. Na jakiej podstawie i jaką wartością można obciążyć pracownika w przypadku braku środka trwałego całkowicie zamortyzowanego?
5. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące nabycia, przekazania, otrzymania i użyczenia środków trwałych wg organów kontroli
V. Dokumentacja dotycząca wartości niematerialnych i prawnych:
- zakup,
- aktualizacja,
- rozbudowa czy ulepszenie,
- likwidacja.
1. Jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne – niezbędna dokumentacja, metoda i termin,
2. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej wg organów kontroli i GKO,
VI. Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych:
- obowiązek czy dowolność stosowania dokumentów dotyczących zmiany miejsca użytkowania środków trwałych ( MT)?
VII. Stosowanie „wywieszek” w pomieszczeniach:
- jakie przepisy zobowiązują jednostki do stosowania wykazów środków trwałych w formie „wywieszek” w poszczególnych pomieszczeniach – czy można ich nie stosować?
VIII. Zasady amortyzacji środków trwałych:
1. metody, stawki – kto za to odpowiada?
2. ustalenie wartości rezydualnej – końcowej,
3. kiedy należy wstrzymać amortyzację?
4. czy kilkumiesięczny okres wyłączenia z użytkowania (remont) środka trwałego wyklucza naliczanie amortyzacji?
IX. Kto odpowiada za klasyfikację i inwentaryzację środków trwałych w jednostkach obsługiwanych i obsługujących (CUW, ZUW i inne),
X. Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (LT) – w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów?
XI. W jaki sposób zapewnić kontrolę nad majątkiem - przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem,
XII. Odpowiedzialność za majątek trwały w świetle dyscypliny finansów publicznych.
- przykłady poparte protokołami z przeprowadzonych kontroli przez organy RIO i NIK oraz orzecznictwo w tym zakresie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha