zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Naliczanie i egzekucja opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne

29 marzec 2023 09:00-13:00

270 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Od 15 lat pracuje w jednostkach sektora finansów publicznych, z czego 14 lat jako księgowa. Aktualnie Zastępca Głównego Księgowego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty. Interesuje się rachunkowością jednostek oświatowych w tym.: sprawozdawczością budżetową oraz finansową, tworzeniem procedur wewnętrznych, ewidencją środków trwałych, inwentaryzacją, ewidencją i windykacją należności, rozliczaniem podatku VAT.


CELE:
Poznanie zasad związanych z naliczaniem i egzekwowaniem opłat za wychowanie i wyżywienie w przedszkolne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zdobycie informacji na temat możliwości zwolnienia z ponoszenia opłat oraz sposobów i trybu umarzania zaległości. Podniesienie wiedzy na temat skutecznego egzekwowania należności.


ADRESACI:
intendenci, dyrektorzy przedszkoli, kierownicy jednostek, Główni Księgowi Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy wydziałów finansowych zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych placówek oświatowych oraz windykowaniem należności.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym:
2.    Procedury wewnętrzne regulujące wysokość pobieranych opłat za przedszkole,
a)    Należność główna,
b)    Odpisy z tytułu nieobecności,
c)    Odsetki od należności,
3.    Korzystanie z posiłków przez personel przedszkola:
a)    Wysokość naliczonej opłaty,
b)    Forma opodatkowania,
4.    Terminy i sposoby uiszczenia opłat:
a)    Wpłata gotówki,
b)    Zapłata kartą płatniczą,
c)    Wpłata na wydzielony rachunek dochodów lub dochody budżetowe,
5.    Zasady udzielania zwolnień z ponoszenia opłat:
a)    Finansowanie posiłków przez instytucje,
b)    Pokrywanie kosztów z budżetu przedszkola,
c)    Żywienie dzieci – uchodźców z Ukrainy,
6.    Przesłanki udzielania ulg w spłacie zaległości:
a)    Odroczenie terminu płatności,
b)    Rozłożenie płatności na raty,
c)    Umorzenie należności,
7.    Proces windykacji zaległości:
a)    Czynności przedegzekucyjne,
b)    Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji,
c)    Przebieg postępowania egzekucyjnego,
d)    Koszty egzekucyjne,
8.    Zarządzanie finansami z tytułu pobieranych opłat za żywienie przeznaczanych na zakup artykułów spożywczych:
a)    Ustalenie właściwej stawki żywieniowej,
b)    Zwrot odpisów i nadpłat,
c)    Środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów,
9.    Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu,
10.    Analiza informacji dotyczących opłat znajdujących się w sprawozdaniach budżetowych przedszkoli,
11.    Podsumowanie

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha