zaproponuj szkolenia

Online: Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu

19 sierpień 2022 09:00-12:30

280 zł netto

Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu

Implementacja przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów


 

Szanowni Państwo
Od 1 września 2022 w polskich szkołach i przedszkolach obowiązuje standard zatrudnienia specjalistów. Implementacja nowych przepisów zobowiązuje dyrektorów do aktualizacji zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dostosowania statutów do obowiązujących standardów. Zapraszam na szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu realizacji rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej po implementacji nowych przepisów.
Liliana Zientecka


Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, specjaliści zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach, wszyscy zainteresowani.

Metoda i forma pracy:
Metoda asymilacji wiedzy z nowymi przepisami prawa i jej zastosowania w praktyce.

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowych przepisów prawa o standardzie zatrudnienia specjalistów w szkole/przedszkolu.
2. Przygotowanie szkół/przedszkoli do sprawnego dostosowania statutów i innej dokumentacji wewnętrznej potwierdzającej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem.


Plan zajęć:

Plan zajęć – 2 sesje po 1.5 godziny.
Sesja I
1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/przedszkola.
2. Nowy katalog specjalistów. Jaką rolę spełnia nowy specjalista – pedagog specjalny?
3. Wyjaśnienie algorytmu zatrudnienia specjalistów. Ćwiczenie w ustalenie standardu docelowego i przej-ściowego dla szkół i przedszkoli reprezentowanych przez uczestników.
4. Obligatoryjny wymiar zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa.
5. Jakie decyzje kadrowe musi podjąć dyrektor żeby dostosować zatrudnienie specjalistów do standardu obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022?
6. Skutki finansowe niewykonania ustawowych zapisów. Odpowiedzialność dyrektora, specjalistów i nau-czycieli za nieudzielenie wsparcia uczniowi na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także w try-bie oceny pracy i awansie zawodowym.

Sesja II
1. Refleksja nad dostosowaniem aktualnych praktyk szkoły do pełnego wdrożenia zasad zasady orga-nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu:
1) rozpoznanie potrzeb wszystkich uczniów obowiązkiem każdej szkoły/przedszkola – jak to wykonać?
2) współdziałanie nauczycieli, specjalistów i rodziców – podstawą skutecznego wsparcia – przykłady dobrych praktyk.
3) ocena efektywności udzielanej pomocy podstawą planowania wsparcia – jak zaimplemen-tować taka praktykę w szkole?
2. Organizacja pomocy pp i KS w statucie szkoły po zmianach – wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.
3. Organizacja pracy specjalistów z uwzględnieniem zmian – wzory zakresów obowiązków specjalistów w statucie.
4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy pp – wykaz obowiązującej dokumentacji z komen-tarzem.
5. Zmiany w danych dziedzinowych SIO - szczegółowe monitorowanie wsparcia udzielanego uczniom w szkole /przedszkolu.
6. Optymalizacja pracy specjalistów z wykorzystaniem zajęć specjalistycznych realizowanych do grud-nia 2022 r. w ramach projektu – przykłady dobrych praktyk.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha