zaproponuj szkolenia

Online: Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę i zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy w 2022 r.

23 sierpień 2022 10:00-13:30

295 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w  szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.

 


 Program szkolenia:

 1. Charakterystyka ustania stosunku pracy wskutek:
  1. rozwiązania stosunku pracy (jednostronne lub obustronne oświadczenie woli – porozumienie stron, upływ czasu terminowych stosunków pracy)
  2. wygaśnięcia stosunku pracy
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:
  1. przyczyny dotyczące pracownika/ pracodawcy,
  2. przyczyny niezależne od stron,
  3. wymagania formalno-prawne – forma,
  4. okresy wypowiedzenia , w tym skracanie i wydłużanie ,
  5. ochrona ogólna i szczególna pracownika przed wypowiedzeniem
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 4. Rozwiązywanie umów o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Wady oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania umów o pracę.
 6. Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę
 7. Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony (przykłady oświadczeń, konsultacja związkowa),
 8. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę (wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy)
 9. Nowe zasady ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży i w związku z pełnieniem funkcji rodzicielskiej
 10. Procedura zwolnień grupowych i indywidualnych w oparciu o ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.1969):
  1. osoby podlegające ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy
  2. udział przedstawicielstwa pracowniczego
  3. zawarcie porozumienia i regulamin zwolnień grupowych
  4. zawiadomienie urzędu pracy
  5. prawo do ponownego zatrudnienia
 11. Szczególny tryb rozwiązywania stosunków pracy:
  1. przez pracownika po przejęciu przez innego pracodawcę w trybie art.231 Kodeksu pracy
  2. likwidatora lub syndyka
 12. Odrębności w rozwiązywaniu stosunku pracy w oparciu o mianowanie, powołanie, wybór.
 13. Dokumentacja pracownicza po zmianach Kodeksu pracy w wyniku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) m.in.:
  • nowa treść umowy o pracę, w tym na okres próbny,
  • rozszerzona informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia,
  • wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny o podanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy (+ odpowiedź pracodawcy)
  • wnioski pracowników o bardziej przewidywalne i przejrzyste warunki zatrudnienia (+ odpowiedź pracodawcy)
  • wniosek o urlop opiekuńczy
  • wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych
  • nowe okoliczności wnioskowania o elastyczną organizacji pracy (+ odpowiedź pracodawcy)
 14. Skutki wprowadzenia do Kodeksu pracy możliwości kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających:
  • przykład zapisów w regulaminie pracy
  • obowiązek informacyjny pracodawcy
  • wyniki badań trzeźwości w dokumentacji pracowniczej
 15. Wprowadzenie w Kodeksie pracy zasad pracy zdalnej
  • postanowienia umowy o pracę lub aneksu o pracę zdalną
  • regulamin pracy zdalnej
  • polecenie wykonywania pracy zdalnej ( pracodawcy )
  • wniosek każdej o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,
  • zgłoszenie wypadku podczas pracy zdalnej, zasady dokonania oględzin miejsca wypadku
  • wniosek o praca zdalną „okazjonalną” (+ odpowiedź pracodawcy)

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha