zaproponuj szkolenia

Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023

13 kwiecień 2023 09:00-13:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., doktor nauk prawnych. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Specjalizacja w szczególności w zakresie współpracy z przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi, kwestii związanych ze sporami sądowymi prawa pracy, przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie i rozwiązanie umowy, ZFŚS, Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i dokumentów wewnątrzzakładowych. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.


CELE SZKOLENIA:
Od dłuższego czasu zapowiadana nowelizacja Kodeksu pracy staje się faktem w 2023 r. i jest rewolucyjna. Zmiany dotyczą między innymi uprawnień związanych z rodzicielstwem, pracy zdalnej oraz mają umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników i na obecność środków odurzających.


PROGRAM:
1. Jakie przepisy wymagają zmiany w Regulaminie pracy?
2. Umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania
3. Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy po upływie okresu próbnego
4. Jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą
5. Pozostawanie z innym pracodawcą w stosunku zatrudnienia cywilnoprawnego
6. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy w treść umowy o pracę, oraz inne elementy istotne umowy o pracę
7. Dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy
8. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy po zawarciu umowy o pracę na temat:
- innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia
- świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych)
- zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę
- zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej)
- zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach)
- procedurach udzielania płatnego urlopu
- procedurach rozwiązania stosunku pracy
- sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia
- prawie do szkoleń
- możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
- procedurach awansu
- wolnych stanowiskach pracy
9. Zasady przemieszczania się między miejscami pracy
10. Konsekwencje nie zawarcia umowy o zakazie konkurencji
11. Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego obowiązującej pracownika
12. Elektroniczna forma przekazywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia
13. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – terminy i skutki dla pracodawcy
14. Poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza w nowych formach zatrudnienia
15. Konieczność udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami
16. Konsekwencje niepodania przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny - przywrócenie pracownika do pracy
17. Termin na przedstawienie pracownikowi należycie uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę
18. Konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony
19. Konsultacja z organizacją związkową przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy terminowej
20. Obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy.
21. Zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
22. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
23. Urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym
24. Dodatkowe ograniczenia pracodawcy w zakresie podejmowania działań w stosunku do kobiet w okresie ciąży, oraz do pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego
25. Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy
26. Wyższa granica wieku dziecka i konieczność uzyskania zgody pracownika na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy
27. Zmiany związane z uprawnieniami rodzicielskimi
28. Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
29. Jak wnioskować o urlop rodzicielski? - forma i termin
30. Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
31. Komu przysługuje urlop ojcowski?
32. Wymiar, tryb udzielania i termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
33. Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
34. Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
35. Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
36. W jakich sytuacjach ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje?
37. Wzmożone gwarancje ochronne dla niektórych grup rodziców
38. Wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy
39. Prac zdalna w praktyce.
40. Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
41. Kiedy i jak pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
42. Co z telepracą?
43. Praca zdalna – całkowita, częściowa, okazjonalna – na czym polega?
44. Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu – czy jest to konieczne?
45. Regulamin pracy zdalnej i dokumenty związane z pracą zdalną – co powinny zawierać?
46. Badanie trzeźwości pracowników prewencyjne i na stałe – na jakich warunkach?
47. Przegląd orzecznictwa, praktyka, pisma urzędowe.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha