zaproponuj szkolenia

Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż

29 lutego 2024 09:00-15:00

325 zł netto

Szkolenie zorganizowane w konwencji pytań i odpowiedzi na ponad 50 różnego rodzaju zagadnień związanych z ochroną danych osobowych na tle prawa pracy.

Data szkolenia:

29.02.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

27.02.2024 r.

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 295 zł netto/os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy omówieniu praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na tle prawa pracy.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zatrudnieniu pracowniczym. Poszczególne problemy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się w praktyce, odnosząc się przy tym do stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych, orzecznictwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz poglądów wyrażonych w doktrynie.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się problematyką ochrony danych, obsługą kadrową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych,
- wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
- wykładowca, szkoleniowiec,
- były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
- autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
- laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem,
- biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
- charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
• Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowni-czej,
• Czy wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę lub zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej w obecności innego pracownika narusza przepisy RODO,
• Jakich pytań nie należy zadawać podczas rekrutacji,
• Czy na firmowej stronie internetowej można podawać wyniki rekrutacji,
• Czy tzw. rekrutacje „ślepe” (ukryte) są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobo-wych,
• Jakie dane można przetwarzać na potrzeby korzystania z tzw. urlopu okolicznościowego,
• Czy można żądać od kandydata na pracownika referencji wystawionych przez poprzedniego praco-dawcę,
• Czy w dokumentacji pracowniczej można przechowywać kserokopię:
- dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy pracownika,
- skróconego aktu urodzenia, zgony, czy zawarcia małżeństwa,
- dokumentów legalizujących pobyt pracowników spoza UE,
• Czy dane o potencjalnych kandydatach na pracowników mogą być pozyskiwane z pośrednictwem portali społecznościowych, np. LinkedIn itp.,
• Na czym polega prawo do zapomnienia w kontekście stosunku pracy,
• Czy pracodawca może ujawnić pracownikowi dane osoby (np. klienta), która złożyła na niego skargę,
• Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy robiąc zdjęcia pra-cownikom,
• Jakie dane może pobierać pracodawca od kandydata na pracownika a jakie od pracownika,
• Jakie dodatkowe dane pracodawca może zażądać od kandydata na pracownika i pracownika,
• Czy można przechowywać dane osobowe kandydatów na pracownika, którzy nie przeszli pozytyw-nie procesu rekrutacji,
• Jakie dane może pozyskiwać pracodawca od kandydatów na pracownika i pracowników w oparciu o testy kompetencyjne?
• Czy niektóre dane o pracowniku (m.in. o wysokości wynagrodzenia) mogą być udostępniane osobom lub podmiotom zewnętrznym w trybie dostępu do informacji publicznej,
• Czy pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania i numeru PESEL w celu zamieszczenia na skierowaniu na wstępne badania lekarskie,
• Czy pracodawca może weryfikować posiadanie przez pracowników uprawnień do kierowania pojaz-dami,
• Czy pracodawca może upublicznić wyniki konkursu na pracownika miesiąca,
• Jak należy postąpić w przypadku uzyskania danych osobowych poza okresem rekrutacji (kandydat wysyła CV lub list motywacyjny z własnej inicjatywy),
• Czy w aktach osobowych pracodawca można przechowywać CV,
• Jakie uprawnienia posiada pracownik w stosunku do danych, które jego dotyczą (dostęp, sprostowa-nie, żądanie usunięcia, sprzeciw, ograniczenie przetwarzania),
• Na jakie kwestie w zakresie ochrony danych osobowych należy zwrócić uwagę organizując wi-deokonferencję,
• Czy pracodawca może udostępnić komornikowi numer rachunku bankowego pracownika,
• Czy pracodawca może pozyskiwać informację o pracowniku w kontekście zadłużenia alimentacyjne-go,
• Jakie dane osobowe członków rodziny pracownika można przetwarzać na potrzeby realizacji prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem,
• Kto jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności,
• Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności,
• Czy w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie pracodawca powinien zamieścić wzmiankę o niepełnosprawności pracownika,
• Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgormadzone przed wejściem w życie RODO,
• Czy pracodawca może weryfikować autentyczność dokumentów przedłożonych przez kandydata na pracownika na etapie rekrutacji,
• Czy pracodawca może przechowywać informacje o zainteresowaniach, hobby lub danych wrażliwych przekazane przez kandydatów do pracy na etapie rekrutacji w treści CV lub listów motywacyjnych,
• Jakich danych biometrycznych i w jakich sytuacjach może zażądać pracodawca,
• Czy pracodawca może wymagać od pracownika udostępnienia zdjęcia na potrzeby zatrudnienia (identyfikatory, legitymacje służbowe, zakładowa strona internetowa),
• Czy pracodawca może umieszczać na firmowej stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników oraz ich firmowe maile i numery telefonów,
• Czy społeczny inspektor pracy może przeglądać dokumentację pracowniczą w ramach realizacji swych zadań ustawowych,
• Czy związki zawodowe mogą uzyskać informację o wysokości (najniższego i najwyższego) wyna-grodzenia na potrzeby negocjacji płacowych z pracodawcą,
• Czy związki zawodowe mogą wymagać od pracodawcy udostępnienia informacji o wysokości potrą-conych składek związkowych od pracowników,
• Czy wobec małżonki/ka pracownika w związku z wnioskiem o wypłatę zapomogę/dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy spełnić obowiązek informacyjny?
• Jakie warunki musi spełniać umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, (biuro obrachunkowe, biuro kadrowo-księgowe itp.),
• Jakich zasad należy przestrzegać stosując monitoring?
• Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych pracownika w tym adresu e-mail po okresie zatrudnienia,
• Czy pracodawca może zlecić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich podmio-towi zewnętrznemu,
• Czy wysyłając pracownika na szkolenie pracodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę powierzenia z firmą szkoleniową,
• Czy można zamieszczać powód absencji pracownika na liście obecności,
• Czy na liście obecności można zamieszczać imiona i nazwiska pracowników,
• Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,
• Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,
• Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ZFŚS,
• Na czym polega animizacja danych osobowych w dokumentacji pracowniczej,
• Jakie działania może podjąć organ kontroli w razie stwierdzenia naruszenia danych osobowych,
Jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Uwaga! Trener zaprasza do zadawania pytań wyłącznie w trakcie szkolenia i nie prowadzi działalności doradczej po szkoleniach.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha