zaproponuj szkolenia

Online: Ochrona sygnalistów w organizacji

05 sierpnia 2024 09:00-14:00

350 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich
i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie z nową regulacją prawną, jaką są przepisy dyrektywy o sygnalistach. Ze względu na konieczność zapewnienia jej bezpośredniego stosowania określone podmioty winny dokonać terminowego i prawidłowego jej wdrożenia. Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe założenia przepisów dyrektywy oraz przedstawiony zostanie przykładowy plan wdrożenia omawianej dyrektywy w organizacji. Metoda warsztatowa szkolenia pozwoli na właściwe podanie gotowych rozwiązań w omawianej materii. Całość szkolenia będzie wzbogacona o przykłady dobrych praktyk w tworzeniu dokumentacji wymaganej przez dyrektywę.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie; adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.


PROGRAM:
1. Zakres obowiązywania dyrektywy
2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy
3. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy
4. Etapy wdrożeniowe dyrektywy
5. Terminy wdrożeniowe
6. Typologia i definicje sygnalisty
7. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę
8. Zgłoszenia fałszywe i pieniacze
9. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości – aspekty wdrożeniowe
10. Kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do normy prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO – aspekty formalne
11. Środki ochrony sygnalistów (z uwzględnieniem zagadnień kultury organizacyjnej)
12. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
13. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
14. Kontakt z sygnalistą – aspekty formalne
15. Ochrona danych osobowych sygnalistów
16. RODO a dyrektywa o sygnalistach – czy będą nakładane kary?
17. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione
18. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty
19. Konsekwencje wykrycia naruszenia
20. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
21. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach
22. Jak napisać procedurę dotyczącą obszaru zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów?
23. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji
24. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach
25. Zabezpieczenie kanałów zgłoszeń naruszeń
26. Eliminacja działań odwetowych a przepisy prawa pracy
27. Audyt systemu ochrony sygnalistów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha