zaproponuj szkolenia

Online: Odpowiedzialność spadkobierców za podlegające zwrotowi świadczenia z pomocy społecznej w tym świadczenia nienależnie pobrane - czyli jak ustalić spadkobierców i odzyskać od nich nienależne świadczenia?

23 sierpień 2022 09:00-13:00

295 zł netto

Szczegóły organizacyjne:
Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


 Program szkolenia:

I. Pierwsze czynności pracowników o.p.s. odpowiedzialnych za dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej po uzyskaniu informacji, że zobowiązany do ich zwrotu nie żyje.
1. Kto ma obowiązek poinformować o.p.s. o zgonie zobowiązanego?
2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci zobowiązanego w zależności od etapu sprawy (po wszczęciu postępowania o zwrot, w trakcie postępowania, po wydaniu decyzji ale przed jej wysłaniem, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
3. Co w sytuacji gdy mimo zgonu zobowiązanego decyzja zostanie odebrania np. przez dorosłego domownika, który ze zmarłym mieszkał?
6. Konsekwencje prawne wydania i doręczenia decyzji po śmierci jej adresata – czy decyzję taką należy uchylić i na jakiej podstawie?
II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego, który zobowiązany był do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
1.Czy decyzja o zwrocie świadczenia nienależnie pobranego musi być wydana i doręczona zobowiązanemu za jego życia?
2. Jak ustalić spadkobierców?
3.W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone (do kogo kierować zapytanie)?
4.Jakie działania należy podjąć gdy spadkobiercy nie przeprowadzają postępowania spadkowego?
5.Czy w przypadku gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina/o.p.s. musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
6.Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
7.Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem, czy pracownik o.p.s. może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze)?
8.Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę/o.p.s. (co zrobić, aby odzyskać koszty postępowania spadkowego)?
III. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców.
1.Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców zmarłego świadczeniobiorcy (czy przed wydaniem decyzji należy spadkobiercom doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 10 k.p.a.)?
2. Czy przed wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe?
3. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców (odpowiedzialność z masy spadkowej) – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
4. Konstrukcja decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców po przeprowadzeniu postępowania spadkowego przed działem spadku i po dziale spadku.
5.Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji wobec spadkobierców o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?
6.Kiedy przedawnia się należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?
7.Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia nie płacą (czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)?
8.Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy (czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?)
IV. Zgon zobowiązanego do zwrotu świadczeń w toku postępowania egzekucyjnego.
1.Czy o.p.s. musi poinformować organ egzekucyjny o zgonie osoby, na którą wystawił tytuł wykonawczy?
2. Kiedy organ egzekucyjny zawiesi a kiedy umorzy postępowanie egzekucyjne w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia?
3. Które ze świadczeń orzeczonych do zwrotu uznać należy za „obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym” i jakie są tego praktyczne konsekwencje?
4. Czy po ustaleniu spadkobierców należy wystawić nowy tytuł wykonawczy czy też postępowanie egzekucyjne toczyć się może w oparciu o dotychczasowy TW?
5. Co w sytuacji gdy spadkobiercy odrzucą spadek?
6. Co z orzeczonymi do zwrotu nienależnie pobranymi świadczeniami w przypadku obligatoryjnego przyjęcia spadku przez gminę?
7. Czy w odniesieniu do orzeczonych do zwrotu nienależnych świadczeń z pomocy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej?
V. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha