zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Organizacja kształcenia uczniów przybywających do polskiego systemu oświaty z zagranicy

04 listopad 2021 09:00-12:30

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Jednym z kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W tym zakresie w zadaniach nadzoru Kuratorów Oświaty planowana jest kontrola w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które poprowadzę jako repetytorium z przepisów o przyjmowaniu i organizacji wsparcia ucznia, który przyjmowany jest do polskiej szkoły z systemów oświaty innych krajów.


PROWADZĄCY
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


CELE SZKOLENIA:
1.    Przekazanie aktualnej i uporządkowanej wiedzy z zakresu przepisów o organizacji pracy z uczniem pochodzącym z systemu oświaty innego kraju.
2.    Nabycie praktycznych umiejętności wprowadzenia do planu nadzoru dyrektora kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Sprawne i skuteczne przygotowanie dokumentacji o kształceniu uczniów przybywających z zagranicy do kontroli planowanej przez KO.


PROGRAM:
1.    Istota organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy w polskich jednostkach oświatowych w oparciu o umowy międzynarodowe, konstytucję i ustawy.
2.    Ustawowe warunki organizacji kształcenia uczniów pochodzących z systemów oświaty innych krajów w polskim systemie oświaty:
-    zadania JST- lokalne rozwiązania systemowe (oddział przygotowawczy):
-    zadania dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.
3.    Szczegółowe warunki kwalifikacji ucznia do danego typu jednostki oświatowej, klasy
i modelu wsparcia.
4.    Prawo ucznia do dodatkowych zajęć nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych (wymiar i czas zajęć):
-    kwalifikacja ucznia do dodatkowych zajęć – wzór dokumentacji.
-    warunki finansowania dodatkowych zajęć na podstawie danych w SIO;
-    organizacja dodatkowych zajęć – wymagana dokumentacja.
5.    Prawo do pomocy ze strony osoby pochodzącej z kręgu kulturowego ucznia
- praktyczne zastosowanie przepisu.
6.    Prawo ucznia do nauki własnego języka i zachowania kultury – rola biblioteki szkolnej.
7.    Prawo dziecka przybywającego z zagranicy do wychowania przedszkolnego – model organizacji wsparcia dziecka cudzoziemskiego w placówce wychowania przedszkolnego.
8.    Organizacja wsparcia uczniów cudzoziemskich w statucie szkoły/przedszkola.
9.    Nadzór dyrektora nad organizacją wsparcia uczniów cudzoziemskich – zadania w planie nadzoru na rok 2021/2022.


METODY I FORMY PRACY
1.    Asymilacja wiedzy z zakresu organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i stosowania jej w praktyce.
2.    Seminarium z elementami ćwiczeń prawidłowego dokumentowania i finansowania organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha