zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem aktualnych i planowanych zmian organizacyjnych

23 listopada 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar. - absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.
2. Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia omawianych zadań szkoły/przedszkola.
4. Nabycie umiejętności organizacji i finansowania zadań dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik:
- pozna współczesne trendy w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- pozna różne sposoby organizacyjne dotyczące realizacji edukacji włączającej.
- będzie potrafił oszacować wielkość subwencji naliczanej na ucznia posiadającego określony rodzaj orzeczenia a rzeczywiste wydatkowanie środków finansowych.


PROGRAM:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty w świetle zmian prawnych:
- omówienie wprowadzenia od 1 września 2022 r. standardów zatrudnienia specjalistów;
- omówienie zmian w sposobie organizacji wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
- omówienie typów zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- realizacja zindywidualizowanej ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżka kształcenia;
- czas pracy nauczyciela a czas trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- kwalifikacje nauczycieli w zakresie prowadzenia PPP.
2. Finansowanie zadań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem nowego sposobu finansowania zadań:
- omówienie nowego modelu finansowania wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
- metryczka subwencji oświatowej - analiza dokumentu, wskazanie przydatnych informacji;
- analiza wag subwencyjnych dla poszczególnych grup uczniów w odniesieniu do liczby godzin nauczycielskich możliwych do realizacji w ramach tych wag;
- liczenie wielkości subwencji oświatowej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- sposoby standaryzacji liczby godzin przydzielanych na placówki oświatowe;
- różne sposoby finansowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów cudzoziemskich.
4. Rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji edukacji włączającej, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie zróżnicowanej:
- propozycje działań wdrażających,
- diagnoza sposobu realizacji edukacji włączającej – przykład organizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- przykłady różnych koncepcji w jst w zakresie realizacji edukacji włączającej w grupie zróżnicowanej.
5. Przykłady protokołów kontroli, dotyczących zasadności pobrania subwencji i dotacji naliczanej na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi przy uwzględnieniu sposobów realizacji wsparcia:
- omówienie dokumentacji właściwej do realizacji wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha