zaproponuj szkolenia

Online: VAT w JST w 2024 roku w tym korekta roczna

26 czerwca 2024 09:30-14:30

280 zł netto

Kolejne terminy szkolenia: 8 sierpnia 2024 r. 09:30-14:30


    • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
    • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
    • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie

PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Ciągłe zmiany w podatkach wpływają bezpośrednie na zasady ich rozliczania oraz rodzą nowe pytania i wątpliwości. Tak jest również w przypadku podatku VAT. Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia, które najczęściej dotyczą gmin w tym m.in. zasady rozliczania sprzedaży węgla, SLIM VAT 3, zasady refakturowania mediów, e-faktury, które od 2024 roku każda gmina będzie musiała wystawiać, grupa VAT, a także zasady dokonywania korekt faktur z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wiedzę popartą analizą konkretnych przykładów. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadania pytania zarówno w trakcie szkolenia jak i po jego zakończeniu (e-mail).


ADRESACI:
Szkolenie jest kierowane do osób stosujących w praktyce przepisy o podatku VAT w gminach oraz do osób odpowiedzialnych za ten obszar działalności jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności program szkolenia został dopasowany do potrzeb skarbników, kierowników referatów i działów podatkowych oraz pracowników, na co dzień zajmujących się sprawami podatku VAT.


PROGRAM:
I. Ogólne zasady rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego (JST)
1. JST jako szczególny rodzaj podatnika
2. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w JST
3. Mechanizm podatku VAT
4. Moment powstania obowiązku podatkowego
- Towary
- Wynajem
- Dzierżawa
- Prawa
- Świadczenia ciągłe
- Dostawa wody i odbiór ścieków
- Pozostałe świadczenia
5. Dotacje i subwencje
- Co to jest dotacje i subwencje dla celów podatku VAT
- Kiedy dotacje i subwencje podlegają opodatkowaniu
- Moment powstanie obowiązku
- Zasady rozliczeń dotacji i subwencji
- Dotacje na OZE i „azbest”
- Pozostałe zagadnienia
4. Stawki podatku VAT w JST
- Zasady stosowania odpowiednich stawek
- Świadczenia kompleksowe
- Stawki obniżone w JST
6. Rozliczenia szkół i przedszkoli
7. Rozliczenia świadczeń opiekuńczych
8. Rozliczenia OSiR
9. Nieodpłatne świadczenia w JST
- Towary
- Usługi
- Darowizny
- Prezenty małej wartości
- Wykorzystanie majątku JST na cele prywatne
- Świadczenia na rzecz pracowników
- Świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych
10. Sprzedaż nieruchomości w JST – zasady opodatkowania
- Grunty niezabudowane
- Budynki i budowle
- Pierwsze zasiedlenie
- Zwolnienie i wybór opodatkowania
- Moment powstania obowiązku podatkowego
- Specyfika JST – czy każda sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
- Pozostałe zagadnienia
11. Sprzedaż majątku ruchomego w JST – zasady opodatkowania podatkiem VAT
12. Zwolnienia z podatku VAT w gminach
13. Fakturowanie w JST
- Rodzaje faktur
- Zasady wystawiania faktur
- Korekty faktur
- Zaliczki
- Faktury konsumenckie
- Refaktura świadczeń
- Anulowanie i duplikaty faktur
- e-faktura (KSeF)
14. Kasy fiskalne w JST
15. Dostawa węgla – zasady opodatkowania
16. Podatek naliczony w JST
- Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT
- Terminy odliczenia podatku
- Samochody w JST
- Koszty eksploatacji (paliwo, naprawy itp.)
- Pozostałe zagadnienia
17. Zasady rozliczeń podatku VAT przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe
18. Pozostałe zagadnienia

II. Proporcja oraz prewspółczynnik w JST
1. Rozliczenie podatku VAT w ramach prewspołczynnika?
- Obszary działalności, a prawo do stosowania prewspółczynnika
- Konsekwencje niestosowanie prewspółczynnika
- Zasady liczenia prewspołczynnika
- Warunki i sposoby określenia prewspółczynnika
- Wybór właściwej metody
- Rozporządzenie MF
a) Urząd obsługujący
b) Jednostka budżetowa
c) Zakład budżetowy
d) Instytucja kultury
e) Szkoła
- Inne metody - wykorzystanie korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych
- Odpowiednie stosowanie przepisów o proporcji
2. Rozliczanie podatku VAT w ramach proporcji
- W jakich przypadkach stosujemy proporcję
- Ustalenie proporcji
- Zasady liczenia proporcji
- Wyłączenia przy liczeniu proporcji
- Transakcje zwolnione
- Wynik proporcji i zasady zaokrągleń
- Szacunkowe określenie proporcji
- Transakcje pomocnicze (sporadyczne)
- Zmiana wykorzystania nieruchomości
- Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
3. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika oraz proporcji
- Podstawa prawna korekty rocznej
- Korekta roczna – zasady ogólne
- Moment oraz forma dokonania korekty
- Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
- Zasady ustalania prewspółczynnika i proporcji dla celów korekty rocznej
- Jak przygotować się do korekty rocznej?
- Korekta roczna w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości (korekty wieloletnie)
- Zmiana przeznaczenia ST, WNiP i nieruchomości
- Sprzedaż ST, WNiP i nieruchomości w trakcie korekty
- Sprzedaż towaru i usługi w trakcie korekty
- Towary i ubytki
- Przypadki szczególne
- Analiza najnowszego orzecznictwa
3. Analiza na przykładach
- Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
- Obliczanie proporcji na przykładach
- Korekta roczna na przykładach
4. Zmiany wprowadzone przez SLIM VAT 3

III. Zasady refaktury mediów przez gminy
1. Istota refaktury
2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
3. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
4. Czy JST może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
5. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia JST
6. Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach.

IV. Co należy wiedzieć o KSef w JST – w związku z przesunięciem terminu na wdrożenia obligatoryjnego KSeF
1. Definicja e-faktury i KSeF
2. Obowiązek wystawienia faktury przy użyciu KSeF
3. Zasady stosowania KSeF
4. Jak przygotować JST do KSeF
5. Wystawienie e-faktury w KSeF na przykładzie

V. Sesja pytań

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha