zaproponuj szkolenia

Online: Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły za rok 2020/2021

29 czerwiec 2021 09:00-13:00

275 zł netto

Data szkolenia:

29.06.2021 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

8.30 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 13.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

25.06.2021 r.

 Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 250 zł netto/os.


Cel szkolenia:

Cele główne:
Szkolenie dotyczy obowiązków podsumowania pracy szkół i przedszkoli przez dyrektorów w świetle przepisów i praktyki edukacyjnej.
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kadry kierowniczej szkół i przedszkoli.

Cele szczegółowe:
1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i jego modyfikacji.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.


Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy, wicedyrektorzy.


Informacje o prowadzącym:

• Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
• ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,
• wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego,
• nauczyciel,
• lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół,
• autor ponad 100 publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania szko-łą.
• promotor reformy programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szcze-gólnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”.
• certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „ TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Euro-pejskich.
• Kilkunastoletnie doświadczenia trenerskie jako wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrekto-rów i nauczycieli.
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe obowiązki Dyrektora – przepisy prawa.

2. Organizacja dwóch rad pedagogicznych: klasyfikacyjnej i podsumowującej działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły ( w tym analiza programu wychowawczo-profilaktycznego).

3. Podsumowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

5. Organizacja zdalnych zebrań rady pedagogicznej.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha