zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Procedura budżetowa JST

23 kwiecień 2021 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
- Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce Oddział w Białymstoku,
- Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
- Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury
i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych
i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
- Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu sporządzania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, umożliwiającej podjęcie różnych czynności związanych z przygotowaniem do prawidłowego planowania i prognozowania dochodów i wydatków oraz monitorowania ich realizacji. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego wykonania. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące planowania budżetowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonywaniu planu finansowego.


ADRESACI:
Skarbnicy, Kierownicy oraz pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i realizację budżetu jst.


PROGRAM:
1. Zasady ogólne finansów publicznych, znaczenie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w świetle wymogów ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczególnych określających prawne granice wydatków z budżetu.
2. Podstawy budżetowe podstawy, w tym:
- podstawowe definicje budżetowe – dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt i nadwyżka,
- rola i znaczenie zasad budżetowych w procesie opracowania i uchwalania budżetu oraz podejmowania uchwał okołobudżetowych,
- określenie ram dopuszczalnego zakresu kształtowania treści uchwały budżetowej (struktura modelu uchwały),
- reguły ograniczające samodzielność jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania budżetowego;
- zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu jednostki.
3. Procedura uchwalania i dokonywania zmian uchwały budżetowej gminy w świetle wymogów ustawy o finansach publicznych.
4. Rozgraniczenie (kompetencyjna linia podziału) zakresu działania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w procedurze budżetowej, w tym:
- przygotowanie i uchwalenie uchwały budżetowej w świetle kompetencji rady w procesie uchwalania budżetu i jego zmian, (inicjatywa uchwałodawcza, opiniowanie, uzgadnianie, praca w komisjach, wniesienie do porządku obrad)
- autopoprawki oraz zmiany projektu uchwały budżetowej w procesie uchwalania budżetu,
- obligatoryjne i fakultatywne zapisy uchwały budżetowej.
5. Najnowsze orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych w świetle procesu uchwalania budżetu i jego zmian.
6. Szczególne zagadnienia związane z podstawami ustalania wydatków budżetowych:
- fundusz sołecki,
- udzielanie pomocy finansowej,
- zasady finansowania działalności pożytku publicznego, sportu oraz innych obszarów zadań publicznych.
7. Szczegółowe zasady określające poziom długu jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ na założenia uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.
8. Dotacje jako szczególna forma wydatku budżetowego. Stwierdzane nieprawidłowości w świetle najnowszego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych oraz ustaleń kontrolnych NIK.
9. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
10. Właściwość rady jako organu kontrolnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, z szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków Komisji rewizyjnej.
11. Absolutorium na tle źródeł i przyczyn typowych nieprawidłowości stwierdzanych przez organy nadzoru.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha