zaproponuj szkolenia

Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektronicznych

12 maj 2023 09:00-14:00

350 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Szkolenie będzie oparte o najnowsze zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne oraz likwidowanie barier administracyjnych. Ponadto omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych. Szkolenie będzie zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA oraz będzie się składać z podania gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży.


PROGRAM:
1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych
2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postepowania.
3. Strona postępowania administracyjnego.
4. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
5. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
6. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
7. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postepowaniu administracyjnym.
8. Pełnomocnictwa - charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
9. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.
10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
12. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
13. Obliczanie terminów
14. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postepowanie administracyjne
15. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
16. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
17. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
18. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
19. Adresy doręczenia
20. Wezwania
21. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
22. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne.
23. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
24. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
25. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki.
26. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne
27. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
28. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
29. Czynności organu I instancji, etap między instancyjny – omówienie procedury odwoławczej
30. Decyzje organu odwoławczego.
31. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
32. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha