zaproponuj szkolenia

Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe

14 styczeń 2021 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, absolwentka filologii angielskiej. Prawem pracy zajmuje się od 2003 r. Obecnie odpowiada za praktykę prawa pracy w Kancelarii Radców Prawnych. Wykładowca i autor publikacji w portalach branżowych. W obszarze prowadzonej działalności współpracuje z uznanymi ekspertami z zakresu prawa pracy, postępowania karnego, prawa autorskiego i prasowego, prawa podatkowego oraz własności intelektualnej. Jej specjalizacja to: umowy, porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, zakładowe układy zbiorowe pracy, polityka antymobbingowa, procedura ochrony danych oraz zasady stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. W obszarze zainteresowania pozostaje także unijne prawo pracy. Jest zaangażowana w prace związane z delegowaniem pracowników. Uczestniczę w organizowanych przez Komisję Europejską posiedzeniach Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników oraz jestem członkiem Podgrupy Roboczej ds. Wdrażania Dyrektywy 2018/957/EU - nowelizującej dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników. Ważnym obszarem specjalizacji jest zbiorowe prawo pracy, które interpretuje zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z racji doświadczeń zawodowych specjalizuje się w procedurze skargowej MOP.


CELE SZKOLENIA:
Celem warsztatu jest praca nad stworzeniem lub zmianą regulaminów obowiązujących w zakładzie z uwzględnieniem compliane. Warsztat będzie miał praktyczny charakter. Omówione zostaną przepisy regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. W szczególności, dowiedzą się Państwo, które przepisy obowiązkowo powinny znaleźć się w aktach prawa wewnątrzzakładowego, jakie błędy w treści przepisów generują koszty dla pracodawcy i jak poprawić regulaminy aby pozostawały w zgodzie z RODO? Dodatkowym walorem warsztatu będzie możliwość analizy regulaminów przyniesionych na szkolenie przez uczestników lub przesłanych wcześniej elektronicznie. Trenerka dokona wstępnej analizy, wskaże punkty które mogą powodować wątpliwości w interpretacji i możliwe modyfikacje treści regulaminów. Wspólna praca nad przepisami pozwoli na wymianę dobrych praktyk.


PROGRAM:
1. Przedstawiciele pracowników jako strony konsultacji regulaminów wewnątrzzakładowych
2. Regulamin pracy
3. Charakter prawny regulaminu
4. Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy a brak zgody związku zawodowego. Czy można regulamin wprowadzić samodzielnie?
5. Treść regulaminu pracy w podziale na część normatywną i informacyjną
a. Organizacja i porządek w procesie pracy
b. Obowiązki stron stosunku pracy
c. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia
d. Systemy i rozkłady czasu pracy
e. Wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały
f. Wykaz prac wzbronionych
g. Obowiązki dotyczące BHP
h. Monitoring
6. Wejście w życie regulaminu pracy
7. Zmiana regulaminu pracy i zawieszenie jego postanowień w czasie trudności ekonomicznych pracodawcy
8. Regulamin wynagradzania
a. Ustalanie warunków wynagradzania i sposób tworzenie odpowiedniej treści przepisów
b. Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą
9. Regulamin premiowania
a. Premia regulaminowa
b. Premia uznaniowa
10. Regulamin przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
a. Definicja dyskryminacji
b. Definicja mobbingu
c. Skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
d. Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących dyskryminacji i mobbingu – wrzesień 2019
11. Wzory regulaminów – propozycje przepisów, analiza regulaminów przyniesionych przez uczestników szkolenia, wyjaśnianie wątpliwości, propozycje zmian
12. Compliance a zgodność z regulaminami
13. Konsekwencje wizerunkowe i finansowe nie przestrzegania regulaminów i procedur wewnętrznych
14. Orzecznictwo i wypowiedzi PIP oraz MRPiPS

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha