zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje

24 czerwca 2024 09:00-14:00

365 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru dotowania szkół i placówek niesamorządowych, tak by każdy Uczestnik szkolenia mógł samodzielnie sprawdzić czy kwota dotacji, którą przekazuje samorząd jest prawidłowo wyliczona. Wyjaśnimy także jak wydawać dotację, by nie narażać się na jej zwrot. W sposób skondensowany wytłumaczymy wszystkie obowiązujące przepisy prawne dotyczące naliczania, wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół i placówek.
Uwaga: zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego po otrzymaniu dotacji organ prowadzący ma 30 dni na reakcję i odwołanie się od kwoty błędnie wyliczonej.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do organów prowadzących, dyrektorów oraz księgowych przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych (publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd), którzy otrzymują dotacje oświatowe na swoje placówki.


PROGRAM:
1.    Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna.
2.    Zasady obliczania kwoty dotacji: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, statystyczna liczba uczniów, podstawowa kwota dotacji (ogólny mechanizm), wskaźnik zwiększający (ogólny mechanizm), dokładne obliczenie kwoty dotacji opartej o subwencję oświatową (algorytm podziału subwencji) – przykłady praktyczne.
3.    Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: zmiana kwoty dotacji w ciągu roku a wyrównanie dotacji od początku roku (przykłady praktyczne). Jak samodzielnie sprawdzić, czy po aktualizacji samorząd właściwie wypłacił wyrównanie na każdego ucznia od początku roku?
4.    Wpływ podwyżek nauczycieli w placówkach samorządowych na wysokość otrzymywanej dotacji.
5.    Warunki otrzymania dotacji - jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy. Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji? Kiedy samorząd może zgodzić się na wypłacenie dotacji, pomimo niedopełnienia ustawowych warunków?
6.    Zasady wydatkowania dotacji - na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
7.    Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?
8.    Przekazanie danych do SIO a wysokość dotacji. Czy samorząd może odmówić dotacji w ciągu roku na ucznia? Czy dane na 30 września mają znaczenie dla wyliczenia dotacji?
9.    Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia (nowo obowiązujące przepisy od 1 stycznia 2020 r.)?
10.    Inne aspekty (ogólnie):
-    zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych,
-    zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu,
-    zasady przekazywania dotacji,
-    kontrola wydatkowania dotacji,
-    wstrzymanie dotacji,
-    przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji,
-    zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły od 1 stycznia 2020 r. (zasada obliczania limitu wydatków na wynagrodzenia z odniesieniem do wymiaru etatu), wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (ogólne aspekty).

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha