zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych (zasady gospodarowania i ewidencja księgowa)

27 września 2022 10:00-14:00

275 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Absolwentka  SGH, praktyk rachunkowości, pracownik wydziału analiz i szkoleń RIO, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla  służb finansowo - księgowych  jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć:  rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych),  powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach budżetowych, audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.


PROGRAM:

1. Regulacje prawne dotyczące klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji i umarzania środków trwa-łych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Definiowanie pojęć w myśl obowiązujących przepisów.
2. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć przekraczających rok budżetowy.
3. Znaczenie własnej polityki rachunkowości w zakresie rzetelnej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz zakupionych rzeczowych składników zaewidencjonowa-nych bezpośrednio w koszty (ujmowanych w ewidencji ilościowej) - wykorzystanie zasady istotności.
4. Finansowanie nakładów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, realizacji inwestycji budowlanych i rozliczanie poniesionych nakładów na efekty ekonomiczne w myśl obowiązujących przepisów prawa. Znaczenie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 Środki Trwałe. Naliczanie i ewidencja księgowa kar umownych i różnic kursowych.
5. Nakłady bez efektów ekonomicznych – zasady postępowania i ewidencja księgowa.
6. Podział rodzajowy środków trwały wg obowiązującej Klasyfikacji wynikającej z rozporzą-dzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. oraz stosowanie właściwych stawek amor-tyzacji i umorzenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
7. Ewidencja księgowa gruntów, w tym użytkowanych wieczyście i będących w trwałym za-rządzie. Wycena gruntów przyjmowanych do ewidencji oraz ewidencja zdarzeń skutkujących wyksięgowaniu gruntów z ewidencji. Uzgadnianie stanu ewidencyjnego z gminnymi, powia-towymi i wojewódzkim zasobem nieruchomości .
8. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w jednostce przekształcanej grunty (np. instytucji kultury) oraz w jednostce przekształcającej (urzędzie j.s.t.)
9. Ewidencja analityczna środków trwałych: księga inwentarzowa, kraty środków trwałych, kar-ty wyposażenia pracowników. Konstrukcja tabeli amortyzacji i umorzenia – obowiązkowe elementy.
10. Ewidencja księgowa rzeczowych aktywów trwałych o niskiej wartości – nieprzekraczającej 10 000 zł w jednostkach budżetowych i w jednostkach posiadających osobowość prawną.
11. Ewidencja zbiorów bibliotecznych i pomocy naukowych – szczególne zasady odpowiedzial-ności za powierzone składniki.
12. Wartości niematerialne i prawne: pojęcie, ujęcie w księgach rachunkowych, szczególne zna-czenie zawieranych umów na korzystanie z praw autorskich.
13. Odmienne zasady ewidencji księgowa ponoszonych nakładów w różnych formach organiza-cyjnych:
- jednostkach budżetowych,
- samorządowych zakładach budżetowych ze środków własnych i z dotacji celowych na inwestycje oraz tworzenie rezerw na inwestycje przyjęte do realizacji w następnym roku,
- finansowych zakupów środków trwałych z dochodów zgromadzonych na odrębnym rachunku dochodów w jednostce oświatowej lub jednostkach budżetowych administracji rządowej,
- jednostkach organizacyjnych z osobowością prawną realizujących przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych, w tym szczególne zasady naliczania amortyzacji,
-zakupy inwestycyjne z funduszy celowych.
14. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich – zasady rozliczania. Trwałość projektu jako istotny element kończący okres realizacji projektu.
15. Realizacja inwestycji w obcych środkach trwałych – szczególne zasady obowiązujące dla jednostek sektora finansów publicznego.
16. Różnice między ulepszeniem a remontem środków trwałych, jakie aspekty winny być uregu-lowane w polityce rachunkowości i w zakresach czynności pracowników merytorycznych oraz w dokumentacji i w dowodach księgowych.
17. Zasady ujmowania w księgach rachunkowych składników majątkowych przyjętych do użyt-kowania od innych jednostek oraz przekazanych do użytkowani dla innych jednostek organi-zacyjnych.
18. Zasady przyjmowania składników majątku trwałego po zlikwidowanych jednostkach.
19. Standardowe dokumenty odzwierciedlające zdarzenia w majątku trwałym oraz ich obieg mię-dzy komórkami merytorycznymi a wydziałami (referatami) finansowymi.
20. Inwentaryzacja składników majątku trwałego: metody, terminy, dokumentacja. Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych. Wycena składników majątkowych ujawnionych w trakcie inwen-taryzacji.
21. Likwidacja składników majątku ruchomego zbędnych i zużytych – konieczność posiadania procedur wewnętrznych w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
22. Co należy wiedzieć w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w formie leasin-gu, partnerstwie publiczno – prywatnym, umowach dotyczących poprawy efektywności ener-getycznej oraz umowach nienazwanych w odniesieniu kreowania długu i wykazaniu danych w WPF oraz w sprawozdaniu z operacji finansowych (Rb-Z).
23. Informacja o stanie mienia komunalnego w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych – istotne elementy.
24. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości prze kontrole wewnętrzne (audyt) oraz instytucje kontroli zewnętrznej, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
25. Pytania i odpowiedzi.

  

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha