zaproponuj szkolenia

Online: Status prawny radnego

17 czerwca 2024 09:00-14:00

300 zł netto

Realizujemy także szkolenia zamknięte dla Radnych oraz Sołtysów w siedzibie Gminy.
Koszt ok. 4500 zł netto dla grupy ok. 20 osób.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor UŁ, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu prawa administracyjnego. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i OWAL w Warszawie, Łodzi, czy Wrocławiu. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w centralnych organach administracji rządowej i samorządzie zawodowym.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień dotyczących pozycji prawnej radnego wynikających z ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, a także innych regulacji prawnych m.in. Kodeksu wyborczego. W odniesieniu do grup radnych z poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego uwaga będzie skupiona na odpowiedniej ustawie.


EFEKTY I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest adresowane do radnych, zwłaszcza tych wybranych po raz pierwszy w nowej kadencji, a także pracowników urzędów gminy (odpowiednio starostwa powiatowego i urzędów marszałkowskich) obsługujących biuro rady gminy, powiatu, sejmiku.
Efektem szkolenia jest:
1) poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych pozycji radnych w gminie, powiecie i województwie samorządowym;
2) ukazanie praw i obowiązków radnych;
3) zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie prawa samorządu terytorialnego w tym zakresie.


PROGRAM:
1.    Samorząd terytorialny w systemie organów państwa
1.1. samorząd terytorialny w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:
1.2.     administracja samorządowa a rządowa – formy nadzoru i kontroli nad samorządem
1.3.     Gmina, powiat, województwo samorządowe
2.     Podstawy prawne regulujące pozycję prawną radnego
2.1.    Podstawowe obowiązki radnego
2.1.1.     Ograniczenia stawiane radnym
-    Ograniczenia radnego o charakterze formalnym
-    Ograniczenia radnego o charakterze materialnym
-    Oświadczenia (m.in. majątkowe- zakres, kontrola, udostępnianie) i obowiązek informowania
-    Pozycja prawna radnego wynikająca z przepisów antykorupcyjnych
2.2.    Podstawowe uprawnienia radnego
-    Ochrona prawna radnego
-    Dieta i zwrot kosztów radnego
-    Inne uprawnienia radnego (kluby radnych, inicjatywa uchwałodawcza).
Udział radnego w sesjach i komisjach
3.    Zasady etyki radnego
4.     Wygaśnięcie mandatu radnego
5.    Zawieszenie i rozwiązanie organów gminy przed upływem kadencji, odwołanie Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta)

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha