zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Szkolenie doskonalące w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz Systemu HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego

29 wrzesień 2022 09:00-15:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
-    certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający potwierdzenie spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakładzie żywienia zbiorowego,
-    certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” umożliwiający wykonywania zadania auditora wewnętrznego systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.


CELE SZKOLENIA/MATERIAŁY:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, w jego trakcie prowadzący omówi wszystkie wątpliwości dotyczące:
-    zakresu badań laboratoryjnych jakie powinien zlecać zakład żywienia zbiorowego,
-    zasad identyfikacji i identyfikowalności umożliwiających prawidłowy udział zakładu żywienia zbiorowego w procesie wycofania z rynku,
-    zakresu niezbędnej do opracowania i wdrożenia dokumentacji w obszarze GHP, GMP, HACCP, zasad jej aktualizacji i okresu przechowywania, zasad dokonywania zapisów z monitorowania wyznaczonych punktów krytycznych i kontrolnych,
-    skutecznego nadzoru nad zanieczyszczeniami krzyżowymi mikrobiologicznymi i zanieczyszczaniami powodowanymi przez alergeny,
-    metod okresowej i doraźnej weryfikacji systemu HACCP, w tym zasad auditowania wewnętrznego.

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierały m.in. wzorcowe dokumenty tj.:
-    Procedura badań właścicielskich,
-    Procedura badania wody,
-    Procedura nadzoru nad materiałami do kontaktu z żywnością,
-    Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym,
-    Procedura nadzoru nad alergenami i zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny,
-    Procedura weryfikacji Systemu HACCP,
-    Procedura auditu wewnętrznego Systemu HACCP wraz dokumentami tj. program auditów, plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.


DLA KOGO:
Zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (DPS, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach.
- właścicieli firm cateringowych,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze).


PROGRAM:
1. Zakres badań, jakie inspekcja sanitarna może zlecić do wykonania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.1. Badania przechowalnicze – definicja, zakres stosowania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.2. Badania właścicielskie – definicja, zakres stosowania w zakładzie żywienia zbiorowego.
1.3. Wymazy z powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością i rąk pracowników – cel wykonywania, sposób pobierania.
1.4. Badania wody przeznaczonej do przygotowywania posiłków i czynności higieniczno-sanitarnych: podstawy prawne wykonywania, częstotliwość badania.
1.5. Oznaczanie wartości odżywczej – obowiązkowe czy dobrowolne.
1.6. Wymagania, jakie muszą spełnić laboratoria wykonujące badania żywności, wody przeznaczonej do spożycia.
1.7. Procedury w dokumentacji Systemu HACCP wspierające obszary dot. zlecenia badań przechowalniczych, właścicielskich, wymazów i badań wody.

2. Wycofanie z rynku produktu o zakwestionowanej jakości zdrowotnej – w jakim zakresie proces ten może dotyczyć zakładu żywienia zbiorowego. Jak zapewnić właściwą identyfikację i identyfikowalność surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

3. Najczęściej stwierdzane braki w dokumentacji GHP, GMP i HACCP funkcjonującej w zakładach żywienia zbiorowego.
2.1. Procedura dot. zakupu, przechowywania i stosowania materiałów do kontaktu z żywnością.
2.2. Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym o charakterze mikrobiologicznym.
2.3. Nadzór nad alergenami: procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym przez alergeny, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności w analizie zagrożeń.
2.4. Nadzór nad dokumentami: procedura nadzoru nad dokumentami, zasady ustalania czasu przechowywania dokumentacji w zakresie systemu HACCP.

4. Weryfikacja systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.
4.1. Procedura weryfikacji Systemu HACCP jako najprostsze narzędzie sprawdzania skuteczności wdrożonego systemu HACCP.
4.2. Zasady auditu wewnętrznego Systemu HACCP.
4.2.1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
4.2.2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
4.2.3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
4.2.4. Raportowanie wyników auditu.
4.2.5. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
4.2.6. Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha