zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Tworzenie i aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w jednostkach budżetowych - regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje, z uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy w 2023 r.

17 sierpnia 2023 10:00-13:30

300 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w  szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.


Program szkolenia

1. Regulamin pracy 

 • Podstawa wprowadzenia art.104 Kp i art.42 ustawy o pracownikach samorządowych
 • Postanowienia obligatoryjne  regulaminu pracy:

-        prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy , organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

-        systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

-        pora nocna

-        termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

-        wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom (szczególnie uciążliwych ,szkodliwych i niebezpiecznych),

-        rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

-        wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;

-        obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą

-        przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

-        informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników

-        informacje o celu, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu

 • Uzgadnianie treści regulaminu z partnerami społecznymi
 • Publikacja i termin wejścia w życie regulaminu pracy
 • Przykładowe postanowienia regulaminu pracy w związku ze zmianami KP w 2023 r. m.in. kontrola przestrzegania obowiązku trzeźwości, procedury pracy zdalnej itp.

2. Regulamin wynagradzania

 • Postanowienia obligatoryjne regulaminu wynagradzania
 • Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę i    innych świadczeń ze stosunku pracy u pracodawców samorządowych (kategorie zaszeregowania, stawki, dodatki ).
 • Relacja pomiędzy przepisami powszechnie obowiązującymi, a przepisami wewnętrznymi.
 • Warunki przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego
 • Wprowadzenie innych dodatków niż wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych
 • Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne – analiza przykładowych postanowień
 • Czy istnieje możliwość regulacji wewnątrzzakładowej w przedmiocie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sferze budżetowej (przesłanki nabycia świadczenia, wysokość świadczenia, terminy wypłaty, składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek”, skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami, wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”)?
 • Ograniczenia w tworzeniu świadczeń pracowniczych w regulaminie wynagradzania w j.s.t.
 • Ekwiwalenty i ryczałty za pracę zdalną.
 • Pojęcie równego traktowania pracowników w zakresie kształtowania świadczeń pieniężnych
 • Uzgadnianie treści regulaminu z partnerami społecznymi

3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 • Zakres przedmiotowy regulaminu zfśs. Najczęstsze błędy, klauzule dyskryminacyjne.
 • Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r.   Czy istnieje możliwość jego kształtowania,  rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego?
 • Plan wydatków Funduszu; korekta w trakcie roku m.in. wynikająca ze zmiennej sytuacji ekonomicznej osób uprawnionych.
 • Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych. Aktualizacja oświadczeń osób uprawnionych m.in. wynikająca ze zmiennej sytuacji ekonomicznej, w przypadku składania oświadczeń raz w roku. Zmiana treści regulaminu
 • Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w  2023 r. wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  z 2017 r. poz.2175) oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)
 • Uzgadnianie treści regulaminu z partnerami społecznymi
 • Publikacja i termin wejścia w życie regulaminu z.f.ś.s.

4. Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych Procedury, regulaminy

5. Instrukcje dotyczące rozliczania podróży służbowych

 • Znaczenie wewnętrznej regulacji- instrukcji/procedury w zakresie podróży służbowych.
 • Wybór środka transportu, miejsca noclegu,
 • Brak możliwości powrotu z podróży (przedłużenie pobytu w podróży służbowej)
 • Problematyka odmowy przez pracownika wyjazdu służbowego
 • Przykładowy przedmiot regulacji: diety - dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom , nocleg ze śniadaniem - problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne, posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty, dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej ,koszty dojazdu – środki komunikacji publicznej , pojazdy nie będące własnością pracodawcy, pozostałe wydatki – zakres uznania przez pracodawcę kosztów np. taxi,  dokumentowanie i rozliczanie wydatków - zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy, skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy, potwierdzenie odbycia podróży pracownika , skutki przedłużenia przez pracownika pobytu bez związku z realizacją zadania służbowego, skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą)  i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę, rozliczanie nadgodzin w podróży służbowej itp.

6. Pozostałe regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące bhp – odzież, obuwie, środki ochrony osobistej , refundacja zakupu okularów itp.

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha