zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, z zakresu administracji publicznej itp. oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

29 marzec 2023 09:00-12:00

320 zł netto

 Praktyczne ujęcie, wzory dokumentów 


 

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie: 
Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki


 Program szkolenia:

I. Różnica pomiędzy upoważnieniem, a pełnomocnictwem
II. Wprowadzenie - przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podsta-wę powierzeń w zakresie:
- gospodarki finansowej,
- rachunkowości,
- zamówień publicznych,
- spraw administracyjnych,
- rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
III. Skarbnik i osoba realizująca obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (wzory wymaganych powierzeń)
IV. Odpowiednie umocowanie zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta do działania.
V. Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
- różnica między kontrasygnatą i kontrolą wstępną,
- czy w przypadku zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej,
- przekazanie przez skarbnika upoważnienia do kontrasygnowania umów (wzór)
VI. Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń
- czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki,
- zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa,
- zamówienia wspólne realizowane przez np. urząd gminy, CUW za jednostki organizacyjne (kto przeprowadza i kto podpisuje umowę). Prawidłowe stosowanie unormowań art. 16 ust. 4 Pra-wa Zamówień Publicznych.
VII. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
- powierzenia dla kierowników jednostek,
- odpowiednie umocowanie zastępców kierowników jednostek.
VIII. Powierzenia z zakresu administracji publicznej:
- wydawanie decyzji administracyjnych – przykłady,
- wydawanie decyzji podatkowych,
- zaświadczeń,
- postanowień,
- wyrysów, wypisów,
IX. Przykłady gotowych dokumentów w zakresie powierzeń (dobre i złe rozwiązania):
- odpowiedzialność za zamówienia publiczne – wzór powierzenia,
- upoważnienia do składania oświadczeń woli,
- poświadczania własnoręczności podpisów (kto może dokonywać),
- czy można poświadczać kserokopie dowodu osobistego,
- odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia ob-owiązków,
- odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże-tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych ma-jących siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu (wzór przekazania powie-rzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych),
- dokonywanie wydatków - na jakiej podstawie dokonuje zatwierdzenia wydatku do zapłaty inna osoba niż kierownik jednostki np. zastępca, sekretarz w gminie itp. – kiedy odpowiada za to z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (przykład gotowego powierzenia),
- zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Zarząd jst, na podstawie zapi-sów w WPF, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wieloletnich
- sprawozdawczość budżetowa (wzór powierzenia do podpisywania sprawozdań za kierownika jednostki),
- odpowiedzialność za inwentaryzacje – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzo-ną przez CUW – kto przeprowadza inwentaryzacje i kto za nią odpowiada (w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji), wzór powierzenia odpowiedzial-ności za inwentaryzację, najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów,
- przekazanie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta upoważnienia do realizacji zadań i kompeten-cji organu prowadzącego dla jednostek oświatowych,
- upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu prawa pracy, w tym wobec Wój-ta/Burmistrza/Prezydenta,
- upoważnienie do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
X. Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych do-kumentów
XI. Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicz-nych

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha