zaproponuj szkolenia

Online: Urlopy w placówkach oświatowych

01 czerwiec 2021 10:00-14:00

240 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych.
Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


CELE SZKOLENIA:
Przybliżenie i omówienie zasad rozliczania urlopów wypoczynkowych za ferie zimowe i letnie. Udzielanie urlopu uzupełniającego w nowym roku szkolnym. Rozliczenie urlopów pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych (np. przedszkoli). Obliczanie ekwiwalentu za urlop po rozwiązaniu stosunku pracy. Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia w Omówienie zmian w zakresie urlopów macierzyńskich, urlopy rodzicielskie i wychowawcze.


PROGRAM:
1.    Urlop uzupełniający nauczycieli za ferie zimowe i letnie
a.    Zasady udzielania,
b.    Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy,
2.    Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
3.    Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony
4.    Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych
a.    Wymiar urlopu
b.    Zasady udzielania urlopu nauczycielom
c.    Obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć
d.    Ustalanie planów urlopu
e.    Urlop „na żądanie”
f.    Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia
5.    Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych i pracownikom niepedagogicznym
a.    Rozliczanie urlopów wypoczynkowych
b.    Ustalanie wymiaru urlopu
c.    Urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach
d.    Zasady udzielania urlopów (przeliczanie urlopu na godziny, plany urlopów, urlop niewykorzystany w terminie)
6.    Wynagrodzenie urlop nauczycieli
a.    Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
b.    Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa),
c.    Wynagrodzenie za urlop przy ograniczeniu wymiaru w roku szkolnym
d.    Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
7.    Ekwiwalent za urlop pracowników niepedagogicznych
8.    Urlop dla poratowania zdrowia
1.    warunki uprawniające do urlopu
2.    zasady udzielania
3.    urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy
4.    urlop zdrowotny a emerytura i świadczenia kompensacyjne
5.    praca na urlopie dla poratowania zdrowia
6.    kontrola orzeczeń lekarskich w sprawie urlopu zdrowotnego

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha