zaproponuj szkolenia

Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych

21 czerwca 2024 09:00-13:00

350 zł netto

Procedury postępowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Informacje organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym szkolenie: 

 • Trener specjalizujący się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych;
 • Ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie;
 • Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.
 • Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w fachowych czasopismach m.in. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Wybrane zagadnienia:

 1. Czy należności cywilnoprawne ulegają przedawnieniu?
 2. Czy przedawnienie roszczenia należności cywilnoprawnej to to samo co przedawnienie należności?
 3. Czy przedawnienie roszczenia skutkuje automatycznym wygaśnięciem zobowiązania cywilnoprawnego?
 4. Czy upływ terminu przedawnienia roszczenia powinien skutkować odpisem należności cywilnoprawnej z ksiąg rachunkowych jednostki organizacyjnej?
 5. Czy można wystąpić z pozwem do sądu o zasądzenie należności cywilnoprawnej po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
 6. Czy i jakie działania należy podjąć aby przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia roszczenia?
 7. Jak przedawniają się należności uboczne tj. odsetki, koszty rekompensaty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, koszty zastępstwa procesowego?
 8. Czy wpłaconą po upływie terminu przedawnienia roszczenia należność cywilnoprawną należy zwrócić zobowiązanemu?
 9. Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu nadpłaty cywilnoprawnej i czy zwrotu nadpłaty należy dokonać z odsetkami?
 10. Czy zawsze należy zwracać nadpłatę cywilnoprawną i czy zwrot musi poprzedzać wniosek zobowiązanego?
 11. Czy nadpłatę np. w użytkowaniu wieczystym można przeksięgować na zaległy podatek od nieruchomości i odwrotnie?
 12. Co z zaległościami cywilnoprawnymi po śmierci dłużnika?
 13. Jak sprawdzić czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone?
 14. Czy gmina jako wierzyciel należności cywilnoprawnych może/musi wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania spadkowego jeżeli rodzina zmarłego dłużnika nie przeprowadza postępowania?

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Charakterystyka  wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście terminów przedawnienia roszczeń  dotyczących tych należności, a w szczególności:
  • czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • czynsze za dzierżawę nieruchomości gruntowych,
  • opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  • opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 2. Odsetki od należności cywilnoprawnych jako należności uboczne w kontekście terminów przedawnienia roszczeń o odsetki.
  • naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,
  • naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą  będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
  • naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami odsetek),
  • czy można żądać odsetek od odsetek w przypadku należności cywilnoprawnych?
  • za jaki okres wstecz wierzyciel należności cywilnoprawnej może naliczyć i żądać odsetek od dłużnika?
  • za jaki okres można naliczyć odsetki występując z pozwem do sądu?
  • kiedy przedawniają się odsetki zasądzone wyrokiem sądu/nakazem zapłaty?
  • odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych za ustalenie   nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami j.s.f.p. oraz za przedawnienie odsetek.
 3. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych;
  • które umowy zawierane przez j.s.t. uznaje się za transakcje handlowe (najnowsze wyroki ETS)?
  • czy rekompensaty za koszty odzyskiwania należności należy się od kary umownej?
  • najnowsze stanowiska niektórych Regionalnych Izb Obrachunkowych w kwestii dochodzenia rekompensaty za koszty dochodzenia należności w transakcjach handlowych,
  • czy w świetle wyroku TSUE ( C-327/20) oraz najnowszych interpretacji RIO w kwestii dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, rozumieć należy jako brak prawnej możliwości naliczania 40/70/100 euro oraz odsetek za opóźnienie przez wierzyciela jakim  jest podmiot publiczny?
  • rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 k.c. na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów,
  • 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,
  • wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
  • czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?
  • kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty? Czy w jednym wezwaniu z należnością główną i odsetkami czy oddzielnym wezwaniem?
  • czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
  • czy rekompensatę naliczać należy do całe kwoty transakcji (np. wynikającej z umowy najmu) czy do każdej niezapłaconej np. w danym miesiącu kwoty czynszu za najem?
  • czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?
  • jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro)?
  • omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,
  • kiedy rekompensata się przedawnia?
  • za jaki okres wstecz można/trzeba naliczyć rekompensatę?
 4. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń.
  • terminy przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,
  • omówienie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,
  • obowiązek badania przez sąd z urzędu czy upłynął termin przedawnienia roszczenia,
  • czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
  • jak liczyć terminy przedawnienia roszczeń (w tym roszczeń o odsetki) przed skierowaniem sprawy do sądu a jak w odniesieniu do należności wynikających z prawomocnych wyroków sądu/nakazów zapłaty?
  • jakie działania może podjąć wierzyciel  aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
  • przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych,
  • jakie czynności wierzyciela przerywają bieg terminów przedawnienia roszczenia a jakie zawieszają?
 5. Nadpłaty w należnościach cywilnoprawnych w tym problematyka przedawnienia do zwrotu nadpłaty.
  • czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
  • jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
  • czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno- działając z urzędu czy na wniosek?
  • jak postąpić z nadpłatą gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?
  • kiedy przedawnia się prawo do żądania zwrotu nadpłaty?
  • czy dokonując zwrotu nadpłaconej należności cywilnoprawnej należy dokonać tego wraz z odsetkami i jakie to powinny być odsetki?
  • czy nadpłacona należność cywilnoprawna może być potraktowana jako bezpodstawne wzbogacenie?
  • jakie mogą być konsekwencje braku zwrotu nadpłaconej należności cywilnoprawnej?
  • czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?
 6. Przedawnione należności i nadpłaty cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
  • rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej, 
  • w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
  • kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
  • w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
  • jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
  • kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie  należności cywilnoprawnych?
  • jak pracownicy urzędów j.s,t.  i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
  • omówienie procedury dokonywania odpisu przedawnionych nadpłat z ksiąg rachunkowych.
 1. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

Uwaga!W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha