zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego

03 listopad 2021 10:00-14:00

295 zł netto

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe: od decyzji do tytułu wykonawczego

Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania: od wniosku do decyzji

Data szkolenia:

3.11.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

29.10.2021

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie 2 lub więcej osób: 265 zł netto / os.

 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku na wskutek wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie ustalania i poboru opłat za przedszkola. W art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stwierdzono wyraźnie, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilno-prawnym, charakterze przedmiotowych opłat, nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzy-stanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do opłat tych stosować należy także dział III Ordynacji podatkowej.
Tak stan rzeczy powoduje to, iż całość zagadnień związanych z ustaleniem i poborem tych opłat toczyć się będzie na podstawie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o finansach publicznych (art. 60 – 68).


Cel szkolenia:

wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe i zmodyfikowane instytucje procedury administracyjnej, w kontekście konieczności egzekucyjnego dochodzenia zaległych opłat za przedszkole.
Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie zasad związanych z wymiarem i poborem opłat za przedszkole oraz z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie opłat za przedszkole. Szkolenie jest także dedykowane pracownikom samorządowych organów egze-kucyjnych.
Na szkoleniu mile widziane osoby zainteresowane tematyką postępowania egzekucyjnego – za-dań i uprawnień wierzyciela należności pieniężnych.


Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:

Spis treści / wzory dokumentów

1) Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez jst

2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za korzy-stanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

3) Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkol-nego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

4) Wzór upomnienia
5) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.1.)
6) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.2.)
7) Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
8) Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego (ustalenie właściwości miejscowej)
9) Wniosek wierzyciela o doręczanie mu pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyj-nym przez elektroniczną skrzynkę podawczą
10) Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznopraw-nych
11) Wzór uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jed-nostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
12) Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyj-nej JST (wierzyciel)
13) Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyj-nej JST (wierzyciel)
14) Upoważnienie dla kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyj-nej JST (organ egzekucyjny)
15) Upoważnienie dla pracownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyj-nej JST (organ egzekucyjny)
16) Upoważnienie do załatwiania spraw

17) Rozliczenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu
18) Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty za korzystanie z wychowania przedszkol-nego
19) Decyzja o odroczeniu terminu płatności / rozłożeniu na raty opłaty za korzystanie z wy-chowania przedszkolnego
20) Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego / odsetek za zwłokę / opłaty prolongacyjnej
21) Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie za korzystanie z wycho-wania przedszkolnego
22) Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie określenia warunków zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
23) Uchwała organu stanowiącego jst w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola
24) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

25) Zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wy-sokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego


Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

- Jaki dokument stanowi podstawę dochodzenia zaległej opłat za pobyt w przedszkolu?
- Kto jest wierzycielem opłat za przedszkole?
- Jakie dowody stosować w postępowaniu o ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego?
- Czy należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
- Kto i jakie decyzje może podpisać?
- Kto ma wszcząć postępowanie w sprawie wymiaru opłaty za przedszkole?
- Jak przeprowadzić postępowanie dowodowe?
- Czy sprawa administracyjna w sprawie opłat za przedszkole podlega wpisowi dio metryki sprawy administracyjnej?
- Czy zaległa opłata za przedszkole może zostać wpisana do Rejestru Należności Publicznoprawnych, i kto wnioskuje o wpis?
- Czy konieczne jest upomnienie?
- Jakie tytuły wykonawcze stosujemy w egzekucji administracyjnej opłaty za przedszkole?
- Kto jest obowiązany do poszukiwania majątku zobowiązanego.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wymiar opłaty za przedszkole.
a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b) Strona postępowania.
c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
d) Postępowanie dowodowe.
e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji.
h) Metryka sprawy administracyjnej.

2. Preferencje w spłacie opłaty za przedszkole.
a) Wniosek o ulgę w spłacie.
b) Postępowanie dowodowe w sprawie ulgi.
c) Decyzja administracyjna w sprawie ulgi – podstawa prawna i elementy takiej decyzji.
d) Metryka sprawy administracyjnej.

3. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.
a) Egzekucja „miękka”.
b) Ewidencja działań w egzekucji miękkiej.
c) Kwota bagatelna.
d) Obowiązki wierzyciela przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
e) Obowiązki wierzyciela w trakcie postępowania egzekucyjnego.

4. Wszystko o upomnieniu
a) Istota upomnienia.
b) Znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
c) Elementy upomnienia.
d) Podpis w upomnieniu.
e) Doręczenie upomnienia pełnomocnikowi.
f) „Pojemność” upomnienia.
g) Upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność.
h) Obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia.
i) Ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg.
j) Przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów.
k) Koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
l) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Upoważnienie.
a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

6. Rejestr Należności Publicznoprawnych
a) Pojęcie i istota Rejestru Należności Publicznoprawnych.
b) Rejestr Należności Publicznoprawnych w kontekście zadań JST.
c) Dane wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
d) Zakres kwotowy wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
e) Sprzeciw jako środek prawny.
f) Wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne.
g) Wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych a postępowanie egzekucyjne.
h) Postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu.
i) Forma postępowania o wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

7. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
b) Tytułu wykonawczy,
c) Rodzaje tytułu wykonawczego;
d) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.

8. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego / umorzenie postępowania egzekucyjne-go.

9. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.

10. Opłata za przedszkola a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów pu-blicznych.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha