zaproponuj szkolenia

Online: Zasady wynagradzania nauczycieli

17 czerwca 2024 09:00-12:00

290 zł netto


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych. W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami płacowymi w szkołach i placówkach oświatowych, dla dyrektorów szkół oraz pracowników jednostek samorządowych obsługujących szkoły i placówki oświatowe.


PROGRAM:
1.    Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
1.    przepisy powszechnie obowiązujące
2.    akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
3.    orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli
2.    Składniki wynagrodzenia nauczyciela
1.    wynagrodzenie zasadnicze (dokumentowanie prawa do określonej stawki)
2.    dodatek stażowy (problematyka ustalenia dodatku przy zatrudnieniu w kilku szkołach, okresy zaliczane do stażu pracy)
3.    dodatek motywacyjny (najczęściej popełniane błędy)
4.    dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo (zasady przyznawania i odbierania)
5.    wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
1.    gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych
2.    przydzielanie i odbieranie godzin
3.    godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku
4.    rozliczanie godzin ponadwymiarowych w niepełnych tygodniach pracy (święta, nieobecności, dni wolne od zajęć)
6.    świadczenie „na start”
3.    Inne świadczenia ze stosunku pracy
1.    nagroda jubileuszowa
2.    dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.    odprawy (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
4.    Zmiana wysokości wynagrodzenia
1.    ze względu na awans zawodowy
2.    z innych przyczyn
5.    Zasady wynagradzania pracowników z art. 15 ustawy – Prawo oświatowe
1.    Status osób zatrudnianych na w/w podstawie
2.    Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
3.    Rodzaje świadczeń pracowniczych przysługujących tej grupie pracowników
4.    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha