zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych

06 marzec 2023 09:00-12:00

270 zł netto


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych. W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


CELE I KORZYŚCI:
Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami płacowymi w szkołach i placówkach oświatowych, dla dyrektorów szkół oraz pracowników jednostek samorządowych obsługujących szkoły i placówki oświatowe.


PROGRAM:
1.    Zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych
2.    Źródła prawa – przepisy płacowe obowiązujące w jednostkach oświatowych
3.    Elementy wynagrodzenia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
-    Wynagrodzenie zasadnicze (kategorie zaszeregowania) a minimalne wynagrodzenie za pracę
-    Dodatek za wysługę lat (ustalanie stażu pracy)
-    Nagroda jubileuszowa
-    Odprawy (emerytalna, ekonomiczna)
4.    Regulaminy wynagradzania pracowników niepedagogicznych
-    Dodatki specjalne i funkcyjne
-    Premie (uznaniowe, regulaminowe)
-    Nagrody
5.    Źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
-    przepisy powszechnie obowiązujące
-    akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
6.    Składniki wynagrodzenia nauczyciela
-    wynagrodzenie zasadnicze
-    dodatek stażowy
-    dodatek funkcyjny, w tym dodatek za wychowawstwo
-    wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
-    nagrody
-    świadczenie „na start” w świetle zmienionych przepisów
7.    Inne świadczenia ze stosunku pracy
-    nagroda jubileuszowa
-    dodatkowe wynagrodzenie roczne
-    odprawy
8.    Zmiana wysokości wynagrodzenia
-    ze względu na awans zawodowy
-    z innych przyczyn

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha