zaproponuj szkolenia

Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż

30 sierpnia 2024 09:00-15:00

365 zł netto

Data szkolenia:

30.08.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

28.08.2024

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 345 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na parędziesiąt pytań powstających na tle problematyki związanej z działalnością socjalną pracodawcy.  


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów odnoszących się do problematyki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem szkolenia. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle wielu praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:
Pracodawcy prowadzący działalność socjalną i pracownicy wykonujący zadania związane z tą działalnością, zwłaszcza członkowie komisji socjalnych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Kryteria czy kryterium socjalne? Czy dystrybucja świadczeń z ZFŚS opiera się na analizie wszystkich trzech kryteriów socjalnych (sytuacja życiowa, rodzinna i materialna) czy każdego z nich z osobna?
2) Czy pracownikowi odmawiającemu ujawnienia wysokości dochodów można odmówić
przyznania świadczeń z ZFŚS?
3) Jakie konsekwencje może ponieść pracownik za podanie nieprawdziwych informacji o docho-dzie?
4) W którym momencie roku ustalana jest liczba byłych pracowników-rencistów/emerytów?
Czy podlega ona korekcie na koniec roku?
5) Czy złożony po terminie wniosek o świadczenie może zostać odrzucony?
6) Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS?
7) Jaki jest zakres podmiotowy pojęcia „członkowie rodziny”?
8) Czy po śmierci pracownika lub byłego pracownika-emeryta/rencisty z ZFŚS mogą korzystać członkowie jego rodziny?
9) W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne?
10) Czy paczki na imprezie dla dzieci mogą zostać przyznane w tej samej wartości?
11) Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy?
12) Wpływ rozwodu pracownika na prawo do paczki świątecznej dla dziecka z ZFŚS
13) W jaki sposób może prowadzić działalność socjalną pracodawca nietworzący ZFŚS?
14) Czy konkubent to członek rodziny na potrzeby przepisów o ZFŚS?
15) Czy emeryci/renciści-byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach?
16) Prawo do świadczenia urlopowego w przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego
17) W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS?
18) Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego?
19) Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z nie-których świadczeń z ZFŚS?
20) Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżon-kowi?
21) Prawo do świadczeń z ZFŚS pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą
22) Czy pracodawca może wprowadzić wymóg uzyskania zgody małżonka pracownika starającego się o pożyczkę z ZFŚS?
23) Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS?
24) Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?
25) Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?
26) Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin?
27) Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?
28) Czy pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników może stworzyć regulamin pracy, aby w nim zamieścić zapis o nietworzeniu ZFŚS?
29) Czy przewidziane w regulaminie ZFŚŚ paczki świąteczne można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym opartym na kryterium dochodowym?
30) Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowe-go?
31) Na jaki okres złożyć wniosek urlopowy, aby wypełnić wymóg otrzymania świadczenia urlopowego za 14 dni wypoczynku?
32) Czy ze środków funduszu może być wypłacane „finansowe wsparcie” w okresach świątecznych w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy pracowników?
33) Na jakich zasadach można dokonać potrącenia oraz egzekucji komorniczej ze świadczeń wy-płacanych z ZFŚS, np. zapomogi, bezzwrotnej pożyczki, czy świadczenia urlopowego?
34) Czy świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez pracodawcę, który utworzył ZFŚS?
35) Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowany catering oraz nagrody w ramach zakładowej imprezy integracyjnej?
36) Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowane np. polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy składki na ubezpieczenie społeczne?
37) Czy ze środków ZFŚS mogą zostać sfinansowane szczepienia przeciwko grypie lub innym chorobom?
38) Czy pracownik może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe dla członka najbliższej rodziny, np. pełnoletnie dziecko?
39) Czy pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) wobec członka rodziny pracownika, na którego pracownik wnioskował o dofinansowanie ze środków ZFŚS?
40) Czy status emeryta-byłego pracownika przysługuje osobie, która zrezygnowała z pobierania emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłej żonie/mężu?
41) W jakich przypadkach świadczenia ZFŚS mają charakter uznaniowy, a kiedy roszczeniowy?
42) Czy staż pracy może być kryterium decydującym o wysokości przyznanych świadczeń z ZFŚS?
43) Jaki jest termin poinformowania załogi o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego przez pracodawcę, który powstał po 31 stycznia?
44) Czy do dochodu decydującego o zakresie wsparcia socjalnego wliczmy świadczeni pielęgnacyjne oraz świadczenie 500+ czy 300+?
45) Czy regulamin funduszu może różnicować wysokość dopłaty do karnetów, voucherów itp. w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju tego uprawnienia?
46) Komu przysługuje status emeryta/rencisty-byłego pracownika zakładu i kiedy następuje jego utrata?
47) Czy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników powinno być wypłacane na każde dziecko każdego pracownika?
48) Jak ustalana jest wysokość odpisu?
49) Jak dokonać korekty wysokości odpisu w przypadku zmniejszenia poziomu zatrudnienia na koniec roku?
50) Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe a kiedy dofinansowanie do wypoczynku w ramach ZFŚS?
51) Czy do limitu zatrudnionych w kontekście ZFŚS wliczamy pracowników tymczasowych?
52) Czy należy wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownikowi, którego w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę wysłano na ponad 14-dniowy urlop do końca okresu wypowiedzenia?
53) Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe jedno za bieżący, a drugie za urlop zaległy z poprzedniego roku, w którym nie korzystał z 14-dniowego wypoczynku z powodu długotrwałej choroby?
54) Jakie upoważnienie powinien posiadać członek komisji socjalnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych?
55) Czy wypłata świadczenia urlopowego może zostać uzależniona od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na zasadach KP, co spowoduje brak możliwości uzyskania tego świadczenia przez emerytów/rencistów-byłych pracowników?
56) Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy, który utworzył ZFŚS przez zakład pracy nietworzący funduszu zgromadzone w nim środki mogą zostać rozdysponowane na cele socjalne całej za-łogi przejmującego przedsiębiorstwa, czy tylko na pracowników przejętych?
57) Czy zapis o rezygnacji z tworzenia ZFŚS zamieszczony w regulaminie pracy będzie skutecz-ny?
58) Jak wyliczyć przeciętną liczbę pracowników na potrzeby ZFŚS?
59) Czy zwiększenie odpisu na pracowników niepełnosprawnych ma charakter obowiązkowy, czy fakultatywny?
60) Czy możliwe jest zawieszenie ZFŚS?*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, adaptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha