zaproponuj szkolenia

Online: Zasady nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy pracowników niepedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek

17 listopad 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Prawnik, prawem pracy zajmuje się od 16 lat, a prawem oświatowym od 12 lat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych na Uczelni Łazarskiego. Współautor renomowanego Komentarza do Karty Nauczyciela, który ukazał się (2 wydanie) w roku 2020 nakładem jednego z największych wydawnictw prawniczych w Polsce – C.H.Beck. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego, w tym mobbingu, dyskryminacji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawnej ochrony osób wykonujących zawód nauczyciela. Koordynował obsługę największego sporu zbiorowego w sektorze edukacji w ostatnich latach. Ostatnio z sukcesem przeprowadził proces przekształceń związków zawodowych w posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne związku zawodowego.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zasad zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. W ramach kursu uczestniczki i uczestnicy uzyskają niezwykle istotną wiedzę dotyczącą zasad nawiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi na czas określony i nieokreślony z uwzględnieniem wyjaśnienia okoliczności umożliwiających zatrudnienie na podstawie terminowej umowy o pracę. W treściach przekazywanych podczas szkolenia uwzględniono zapisy ustaw COVID-owych. Program szkolenia obejmuje ponadto zagadnienia związane ze zmianą istniejącego już stosunku pracy z podziałem na stosunki pracy nawiązane na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony z uwzględnieniem proponowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmian w tym zakresie. Kurs obejmie również zagadnienia dotyczące rozwiązania stosunku pracy w tym w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły, przedszkola i placówki oświatowej która determinuje ocenę prawidłowości działania pracodawcy w zakresie rozwiązania stosunku pracy. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane przyczynami wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia umożliwiających legalne rozwiązanie stosunku pracy. W trakcie szkolenia powyższe kwestie omówione zostaną z uwzględnieniem specyfiki jednostek systemu oświaty, tj. specyfikę ustawy o pracownikach samorządowych. Podczas szkolenia omówione zostanie również współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową działającą w szkole (placówce, przedszkolu) oraz konsekwencje wadliwego rozwiązania stosunku pracy.


ADRESACI:
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Osoby zajmujące się obsługą kadrową ww. jednostek systemu oświaty.


PROGRAM:
1.    Wstęp. Omówienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań uczestniczek i uczestników.
2.    Podstawy zatrudnienia pracowników niepedagogicznych – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem stanowisk pracy pracowników samorządowych.
3.    Zasady zatrudniania pracowników – kiedy zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony, a kiedy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
4.    Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę na czas określony, w szczególności wyjaśnienie limitów dotyczących zatrudnienia terminowego i okoliczności, kiedy limity nie obowiązują. W tym kontekście zostanie również omówiona zmiana dotycząca.
5.    Zmiany treści stosunku pracy pracownika niepedagogicznego szkoły, przedszkola, placówki:
a)    zmiana stanowiska pracy (wyjaśnienie pojęcia „stanowisko pracy”),
b)    zmiana wymiaru etatu
c)    zmiana miejsca pracy (w tym kontekście istotne omówienie przepisów COVID-owych).
6.    Wypowiedzenie stosunku pracy – wyjaśnienie pojęcia i skutków prawnych wypowiedzenia ze szczególnym uwzględnieniem różnicy między legalnością a skutecznością wypowiedzenia.
7.    Wypowiedzenie stosunku pracy – kiedy jest możliwe i w związku z jakimi powodami leżącymi po stronie pracodawcy, a kiedy z przyczyn leżących po stronie pracownika.
8.    Skutki wypowiedzenia stosunku pracy – odprawy i ich wysokość oraz przesłanki zwrotu odprawy.
9.    Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia – przesłanki zastosowania i ważne terminy na dokonanie tej czynności.
10.    Skutki rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – odprawy i ich wysokość oraz przesłanki zwrotu odprawy.
11.    Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika – kiedy jest możliwe w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia.
12.    Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika:
a)    jakie wymogi musi spełniać organizacja związkowa, aby pracodawca był zobowiązany do współdziałania z nią zwłaszcza w kontekście zmian w ustawie o związkach zawodowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.,
b)    uprawnienia organizacji związkowej w zakresie zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy.
13.    Wycofanie wypowiedzenia stosunku pracy (zarówno wypowiedzenia definitywnego, jak i zmieniającego) – jakie są skutki i kiedy należy się na to zdecydować?
14.    Roszczenia przysługujące pracownikowi związku z rozwiązaniem stosunku pracy – kiedy można domagać się przywrócenia do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy i odszkodowania.
15.    Pytania uczestniczek i uczestników.
16.    Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha