zaproponuj szkolenia

Online: ZMIANY ORGANIZACYJNO - KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

14 sierpnia 2024 09:00-13:00

350 zł netto

 Szczegóły organizacyjne:

Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


 Informacje o prowadzącym szkolenie: 

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 Program szkolenia:

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Status prawny sekretarza gminy
4. Zmiana warunków pracy i płacy:

a. Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
b. Porozumienie zmieniające,
c. wypowiedzenie warunków pracy.
5. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
a. Formy rozwiązania umowy o pracę,
b. treść wypowiedzenia umowy o pracę WG NOWYCH ZASAD oraz porozumienia stron
c. oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
d. bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez za-chowania okresu wypowiedzenia
e. konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
f. odprawy pieniężne i odszkodowania,
g. pracownicy podlegający szczególnej ochronie
h. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pra-cy.

6. Świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

a. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika
b. Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
c. odprawa emerytalno - rentowa
d. nagroda jubileuszowa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
e. zbieg prawa do świadczeń

7. Zasady rozwiązania stosunku pracy z powołania
a. tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy
b. tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracownika.
c. świadczenia przysługujące pracownikowi.
d. ochrona uprawnień pracownika zatrudnionego z powołania
8. NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTWA PRACY.
1. Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
2. Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypo-czynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
3. Sprostowanie świadectwa pracy


Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha