zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez OPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

20 stycznia 2021 10:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
- Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
- wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
- W latach 1998 - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
- Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
- Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.


PROGRAM:

1. Nowe regulacje w zakresie postępowania administracyjnego wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- Wszczęcie postępowania. Wnioski i zawiadomienia w formie elektronicznej,
- Doręczenia pism oraz decyzji w czasie epidemii,
- Rygor natychmiastowej wykonalności w decyzjach administracyjnych,
- Terminy załatwienia spraw.
2. Właściwość miejscowa - zamieszkanie, pobyt, bezdomni. Zmiana miejsca zamieszkania w świadczeniach rodzinnych i wychowawczych.
3. Wszczęcie postępowania - z urzędu, na wniosek, Składniki wniosku. Dokumenty. Ograniczenia w okresie epidemii. Wnioski telefoniczne i w formie elektronicznej.
4. Czynności w postępowaniu, wezwania, doręczenia w okresie ograniczeń COVID 19.
5. NOWE reguły w zakresie terminów administracyjnych w tym załatwiania spraw. Zawieszenie biegu terminu oraz wstrzymanie biegu terminów.
6. Założenia postępowania dowodowego na tle wywiadu środowiskowego – w okresie epidemii. Zdalne i telefoniczne ustalanie okoliczności sprawy. Wywiad w pomocy społecznej i w postępowaniach oświadczenia rodzinne i wychowawcze.
7. Ustalanie przesłanek do nabycia prawa do świadczeń w toku postępowania dowodowego w okresie epidemii.
8. Technika i metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego na tle pracy z klientem bez możliwości bezpośredniego kontaktu.
9. Specyfika poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej: zasiłki celowe, okresowe i stałe; pomoc niepieniężna, usługi opiekuńcze i DPS. Pomoc środowiskowa i praca socjalna.
10. Dokumentowanie pracy socjalnej oraz działań podejmowanych przez pracowników ośrodka pomocy społecznej.
11. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie epidemii
12. Pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc rzeczowa dla osób w kwarantannie oraz osób starszych i niepełnosprawnych
13. Odrębności w postępowaniach w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z fund. alimentacyjnego.
14. Decyzja, składniki, uzasadnienie. Ograniczenia w wydawaniu decyzji w okresie epidemii COVID 19.
15. Zmiana decyzji ostatecznych. Wznowienie postępowania, zmiana na podstawie 155 kpa, zmiana na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
16. Problematyka świadczenia nienależne – ustalanie i egzekucja,.
17. Postępowanie w sprawie ulg. Umorzenie zależności, odstąpienie od żądania zwrotu.
18. Orzecznictwo sądów administracyjnych i jego wpływ na postępowanie.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha