zaproponuj szkolenia

PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 roku – 2 dni z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS

od 17 czerwca 2024 09:00
do 18 czerwca 2024 13:00

699 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Cel szkolenia: Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń. 

Adresaci szkolenia:Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób po-znać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.


SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

• Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
• Ochrona wynagrodzenia za pracę
• Regulamin wynagradzania a list płac
• Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Składki społeczne na liście płac,
• Skala podatkowa
• Kwota wolna od podatku
• PIT 2
• Składka zdrowotna na liście płac
• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
• Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
• Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych
- ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
- ulga na powrót z zagranicy
- ulga dla emeryta
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2023 r. 01.07.2023 r.a wpływ na wyna-grodzenie pracownika .
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r.a wpływ na wyna-grodzenie pracownika .
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wyna-grodzenia za pracę
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wy-nagrodzenia za pracę
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Ewidencja czasu pracy a lista płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2023 r.
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2024 r.
• Zasady prawidłowego poboru PIT
• Skala podatkowa 12 % / 32 % -2023 rok
• Nowa Skala podatkowa 12 % /22% 32 % - proponowane zmiany w 2024 roku.
• Ulga podatkowa zmiany od 2023
• Ulga podatkowa – zmiany w 2024 r.
• Kwota wolna od podatku 2023 r.
• Kwota wolna od podatku 2024 r- proponowane zmiany
• Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Dodatek za pracę w godzinach nocnych 2023/2024 - zasady wyliczania a najczęściej po-pełniane błędy.
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepeł-noprawnego – zasady naliczania
• Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
• Odprawa emerytalno - rentowa a zasady naliczania
• Zmiany w wieku emerytalnym od 2024 roku- proponowane zmiany .
• Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
• Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
• Wynagrodzenie z powodu siły wyższej
• Wynagrodzenie z powodu urlopu opiekuńczego
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
• Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
• Pit 0 a zasiłki ZUS
• Umowy Cywilnoprawne
• Zleceniobiorcy w 2023 r. i 2024 r.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r.oraz od 01.01.2023 r.

• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Czy w 2024 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i ma-cierzyństwa.
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obli-czanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024 r.
• Zasiłek macierzyński – zmiany od 26.04.2023 r.
• Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024 roku.
• Zasiłek rodzicielski – zmiany od 02.04.2023 r.
• Dodatkowy zasiłek rodzicielski dla jednego z rodziców – zmiany od 26.04.2023 r.
• Zasiłek ojcowski – zmiany od 26.04.2023 r.
• Zasiłek macierzyński dla PIT 0 – a zwolnienie z podatku
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodze-nia/zasiłku chorobowego
• Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego – zmiany od 01.07.2023 r.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r.
• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.
• proponowane zmiany od 2024 r.
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych
• Potrącenia z „ parobanków”
• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a kon-sekwencje dla Pracodawców
• Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha