zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Połączony organ z urzędem 2024

10 lipca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

POŁĄCZONY ORGAN Z URZĘDEM 2024

- KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA NA WSPÓLNYM RACHUNKU BUDŻETU I URZĘDU W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH ORAZ W ZWIĄZKACH KOMUNALNYCH

Cel szkolenia – Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, w tym z podatkiem VAT z zadań własnych i zleconych, przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, należności  zobowiązań budżetowych, odpisów aktualizujących i umorzenia należności oraz środków unijnych, dotacji, środków funduszy celowych w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i w urzędach marszałkowskich prowadzących wspólny rachunek bankowy do obsługi organu budżetowego (finansowego) i urzędu jako jednostki budżetowej oraz w związkach komunalnych gmin, powiatów, województw.

 

Adresaci szkolenia - Szkolenie przeznaczone jest dla Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz związków komunalnych gmin, powiatów i województw, a także dla SCUW.

 

Wykładowca – Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z ponad 25 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego

z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszej wersji stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny

i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1.      Zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2024 w gminach, powiatach, województwach a odmienność przepisów obowiązujących w związkach komunalnych gmin, powiatów, województw.
 2.      Polityka rachunkowości organu budżetowego (finansowego) i urzędu przy wspólnym rachunku bankowym – załącznik nr 2 i nr 3 rozporządzenia MRiF i wzajemne uzupełnianie kont poszczególnych załączników.
 3.      Powiązanie księgowe i finansowe organ budżetowy / urząd (jednostka budżetowa) / organ podatkowy oraz rozliczenie dochodów i wydatków budżetowych przy wspólnym rachunku organu budżetowego i urzędu - specyfika systemu księgowości budżetowej w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych i w urzędach marszałkowskich dysponujących wspólnym rachunkiem bankowym organu budżetowego (finansowego) i urzędu.
 4.      Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych na kontach zespołu „1” i ich powiązanie z klasyfikacją budżetową oraz z kontami 901 i 902 w roku 2023 - zakres funkcjonowania kont bilansowych zespołu „9”.
 5.      Konta zespołu „2” i zasady ewidencji rozrachunków w praktyce z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości „Rozrachunki z kontrahentami”.
 6.      Zadania własne i zadania zlecone jako przychody kont zespołu „7” i jako dochody konta 901 - wyjaśnienie prawidłowych zasad ewidencji i wyceny rozrachunków z tytułu zadań zleconych na przykładzie funduszu alimentacyjnego, rozliczenie osób uprawnionych i dłużników alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego na koncie 221, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować należności jako zobowiązań 221/225.
 7.      Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe - wyjaśnienie zasad dokonywania prawidłowych odpisów aktualizujących należności wątpliwe oraz wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a nie wpłaconych na koncie 290.
 8.      Zwroty i refundacje wydatków oraz problem wynagrodzenia płatnika, problem umorzenia składek ZUS.
 9.      Zasady ewidencji księgowej przychodów z tytułu działalności operacyjnej, w tym przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych, pozostałych przychodów operacyjnych na koncie 700, 720, 730, 740, 750, 760  – przychody a dochody budżetowe 901.
 10.   Zasady ewidencji księgowej przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych przychodów na koncie 840 oraz ich powiązanie z kontem 901 – aktywa finansowane z funduszu pracy oraz z środków rad rodziców, dotacje inwestycyjne darowizny i inne przypadki.
 11.   Zasady ewidencji księgowej kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia na kontach zespołu „4”, kosztów finansowych 751, pozostałych kosztów operacyjnych 761 i ich powiązanie z klasyfikacją budżetową – koszty a wydatki 902.
 12.   Zasady ewidencji księgowej rozliczeń międzyokresowych kosztów – specyficzna rola konta 490 i 640 w rachunkowości budżetowej oraz ich powiązanie z kontem 902 – nowe zwolnienie z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników oraz wyjaśnienie dlaczego należy księgować decyzję jako zobowiązanie i dokonywać rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów.
 13.   Zasady ewidencji księgowej przychodów i kosztów ujmowanych bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie konta 800, w tym tzw. centralne zaopatrzenie.
 14.   Zasady ewidencji księgowej kosztów środków trwałych w budowie na koncie 080 – inwestycje a środki trwałe w budowie, 011 a 013 problem paragrafu 472 i jednorazowej amortyzacji 013 a wydatki 902.
 15.   Zakres funkcjonowania kont pozabilansowych zespołu „9” – jak ujmować zaangażowanie.
 16.   Zaangażowanie a rejestr umów i podatek VAT.
 17.   Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków urzędu z podatkiem VAT – planowanie podatku VAT w scentralizowanych rozliczeniach JST podatku VAT.
 18.   Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań roku 2024.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha