zaproponuj szkolenia

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu, w tym nowe zadania dot. inwazyjnych gatunków obcych oraz nowe rozporządzenie dotyczące schronisk dla zwierząt

05 kwiecień 2023 09:00-13:00

320 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

-Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami w formie czatu.
-Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
-Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 Trener prowadzący szkolenie: radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego

ODBIORCY SZKOLENIA:
1. Pracownicy urzędów gmin
2. Pracownicy urzędów miast
3. Pracownicy starostw powiatowych
4. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych
5. Pracownicy straży miejskich (gminnych)
6. Przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.)

CELE SZKOLENIA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami
2. Omówienie:
a) Ustawy o ochronie zwierząt
b) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
c) Prawa łowieckiego- w tym nowelizacja
d) Ustawy o ochronie przyrody
e) Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji -z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r.
f) OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN PRZEPISÓW
g) OMÓWIENIE REGULACJI DOT. GATUNKÓW OBCYCH
h) NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. SCHRONISK
3. Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów
4. Odpowiadanie na pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami
5. UWAGA: materiału jest bardzo dużo, zależmy mi na jak najbardziej „praktycznym” podejściu do tematu, pytania proszę zadawać na każdym etapie szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe
2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
-obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (w tym problematyka „smyczy i kagańca”)
-wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej- pojęcie tych terenów, zasady regulacji
-zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
-problematyka deratyzacji
-najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa
b) zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części
c) wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
-prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

3. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem - art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
a) pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz
b) decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo
c) decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki)- przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach
d) decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
e) problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww. sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.

4. Zwierzęta bezdomne w gminie - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
-obligatoryjna zawartość programu
-fakultatywna zawartość programu
-tryb uchwalania
-najczęściej popełniane błędy
- problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy.
-problematyka chipowania zwierząt
NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. SCHRONISK- WEJDZIE W ŻYCIE 27.01.2023.

5. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia

6. Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny - czasokres wyrażenia zgody, procedura

7. Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia

8. Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału

9. Zadania gmin i powiatów z Prawa łowieckiego
a) opiniowanie planów łowieckich
b) przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania
c) zadania gmin dot. polowania zbiorowego

10. Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt

11. Rejestr zwierząt egzotycznych - procedura, problemy praktyki

12. Ochrona gatunkowa:
a) decyzja z art. 56 uop
b) odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki chronione (w tym bobry)
c) ograniczanie populacji gat. chronionych-zarządzenie RDOŚ

13. OMÓWIENIE USTAWY O GATUNKACH OBCYCH OBOWIĄZUJĄCEJ OD 18.12.2021-ZAGADNIENIA WĘZŁOWE, NOWE ZADANIA GMIN DOT. IGO

14. Problematyka zwłok zwierzęcych - kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

15. Odpowiadanie na pytania, dyskusja

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha