zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli – obowiązujące od roku szkolnego 2022/2023

31 marca 2023 10:00-14:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
" Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę in-ternetową w komputerze

Prowadzący:

Praktyk, pracownik samorządowy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą, autorka szkoleń, opracowań i publikacji z zakresu prawa oświatowego (m.in. współautorka Komentarza do ustawy o systemie oświaty Wydawnictwa C.H.Beck, Warszawa 2016r.), doświadczona trenerka. Od 11 lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji samorządowej, dyrektorów jednostek oświatowych, nau-czycieli, radnych, pracowników administracji szkół obejmujące zagadnienia z zakresu przepisów ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także ochrony danych osobo-wych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie pełnego obrazu zmian wprowadzanych do ustawy Karta Nauczyciela w zakresie nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli, ich oceniania oraz zatrudniania.

Korzyści:

Wprowadzenie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 bardzo szerokiego zakresu zmian, które bezpośrednio wpływają na organizację naszej szkoły oraz sytuację poszczególnych nauczycieli, jest poważnym wyzwaniem dla kierującego jednostką oświatową. W okresie przejściowym postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzane będzie zarówno w dotychczasowej jak i nowej procedurze. Ruch kadrowy w nowym roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będzie zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi zatrudniania nauczycieli.

Nasze szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na praktyczne przygotowanie uczestników do realizacji nowych procedur i dostosowania organizacji szkoły do nowych wymagań, z uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych w okresie przejściowym.

Uczestnicy szkolenia:

Na spotkanie zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Program

1. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.
2. Nowa procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego połączona z oceną
pracy nauczyciela.
3. Nauczyciel kontraktowy i mianowany – warunki dalszego awansu zawodowego na podsta-wie przypadków występujących w okresie przejściowym do 31 sierpnia 2027r.
4. Szczegółowa analiza okresu przejściowego – równolegle obowiązywanie rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nau-czycieli (Dz.U. z 2020r. poz. 2200) oraz nowego rozporządzenia MEIN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1914) – analiza poniższych zagadnień pod kątem awansu nauczycieli kontraktowych (według prze-pisów dotychczasowych) i nauczycieli początkujących (według nowej procedury).
5. Odejście od sformalizowanych staży, rozdzielonych okresami przepracowania oraz skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mia-nowanego.
6. Przygotowanie do zawodu nauczyciela – szczegółowe omówienie nowych zasad rozpoczy-nania pracy w zawodzie nauczyciela.
7. Mentor - nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego.
8. Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu - nowy obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu.
9. Okoliczności zobowiązujące nauczyciela do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz jego wymiar.
10. Ustalenie maksymalnego okresu wyznaczonego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowa-nego i konsekwencje niespełnienia tego warunku.
11. Zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy.
12. Obligatoryjna ocena pracy w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawo-du nauczyciela.
13. Konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowa-nia do zawodu nauczyciela.
14. Szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym kryteria obowiązkowe, dodatkowe, punktację oraz kryteria oceny pracy dyrektora szkoły –
na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela.
15. Warunki nadania nauczycielowi odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplo-mowanego.
16. Umowa na czas określony zawierana z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole.
17. Nowe warunki zawarcia umowy z nauczycielem na czas nieokreślony.
18. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie aktu mianowania.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha