zaproponuj szkolenia

Online: Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS + w systemie SOWA

27 sierpnia 2024 09:00-14:00

430 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie:
Ekonomistka, doświadczenie 30 lat w projektach UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach UE od 2003 z akredytacją PARP a następnie Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, złoty certyfikat trenera EFS, ekspert z listy Ministra Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, włączenia społecznego oraz systemów ochrony zdrowia, ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, autor i realizator licznych projektów, w tym we współpracy z samorządami, firmami prywatnymi i stowarzyszeniami, w minionej perspektywie przeprowadziła ponad 500 dni szkoleń i doradztwa z zakresu projektów unijnych a w nowej już ponad 100, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.


Korzyści:

Otrzymanie podpowiedzi prawidłowych zapisów w poszczególnych częściach wniosków (od strony osoby oceniającej i piszącej projekty), przegląd najważniejszych zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027, zasad równościowych, wskaźników wraz z nowymi definicjami.


Uczestnicy:

Pracownicy samorządów, szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, OHP, państwowych jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych, firm prywatnych, osoby indywidualne zainteresowane przygotowaniem projektów ze środków z UE na swoje pomysły oraz pracownicy IZ/IP oceniający projekty.


Program szkolenia:

Godz. 9.00-10.30 Zajęcia:

 • Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
 • Logika interwencji zgodna z wymogami Komisji Europejskiej;
 • Omówienie poszczególnych części wniosku o dofinansowanie w aplikacji SOWA – co należy wpisać, aby projekt otrzymał wysoką punktację;
 • Dobre uzasadnienie projektu, w tym diagnoza potrzeb na przykładzie projektów edukacyjnych i z zakresu integracji społecznej;
 • Cel projektu wraz ze wskaźnikami produktów i rezultatów, przykłady z kilku programów regionalnych i krajowych 2021-2027
 • Źródła weryfikacji wskaźników – przykłady i podpowiedzi,
 • Sposoby przeprowadzenia weryfikacji;
 • Prawidłowy dobór wskaźników;
 • Metody uproszczone – jak napisać dobrze projekt z kwotami ryczałtowymi o budżecie do 200.000 euro według nowych zasad.

 

Godz. 10.30-10.45  Przerwa

Godz. 10.45-12.15 Zajęcia:

 • Wskaźniki dla stawek jednostkowych na lata 2021-2027:

- edukacja,

- ekonomia społeczna.

 • Grupy docelowe – przykłady prawidłowych opisów;
 • Opis grup docelowych na przykładzie projektów edukacyjnych, rynku pracy, integracji społecznej,
 • Opis barier, oczekiwań i potrzeb grup docelowych;
 • Opis sposobu rekrutacji uczestników;
 • Zadania i powiązanie ze wskaźnikami projektowymi, w tym w metodach uproszczonych (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe);
 • Tworzenie budżetu – kalkulacja, nowe kategorie w budżecie;
 • Uzasadnienie budżetu;
 • Sposób wyliczenia wkładu własnego;
 • Przegląda najważniejszych zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 2021-2027;
 • Wkład własny niepieniężny;
 • Koszty pośrednie;
 • Kwalifikowalność VAT;
 • Wydatki niekwalifikowane;
 • Personel projektu, w tym zatrudnianie nauczycieli,
 • Cross-financing – nowa definicja, jak uniknąć wliczenia w limit zakupu sprzętu;
 • Stawki rynkowe a statystyki publiczne.

 

Godz.12.15-12.30 Przerwa

Godz.12.30-13.40 Zajęcia:

 • Zarządzanie projektem;
 • Pozostałe kwestie ważne z punktu widzenia oceny projektu;
 • Przykładowe zapisy w projektach nowej perspektywy 2021-2027- na co zwrócić szczególną uwagę – kryteria obligatoryjne;
 • Równość szans, w tym dostępność projektów – ważny nowy aspekt – szczegółowe omówienie standardów dostępności,
 • Zasada DNSH;
 • Wsparcie z przykładowych programów ( omówione przykłady w zależności od rodzaju zgłoszonych instytucji i aktualnych naborów);
 • Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników szkolenia.

 

Godz. 13.40-14.00

CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania


Informacje organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha