zaproponuj szkolenia

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków - szkolenie dwudniowe online

od 20 maj 2021 10:00
do 21 maj 2021 15:00

490 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Absolwentka SGH, praktyk rachunkowości, pracownik wydziału analiz i szkoleń RIO, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych i kursach dla służb finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć: rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach budżetowych, audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych jednostek organizacyjnych państwowych i samorządowych, pracowników audytu i kontroli wewnętrznej zatrudnionych w sferze budżetowej. Szkoleniu adresowane także do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.


PROGRAM:

1.         Zmiany w przepisach prawa i obowiązki z tym związane dla księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

2.         Konieczność wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w związku ze zmianami przepisów prawa oraz uchwałami komitetu standardów rachunkowości (jako powszechnie obowiązującą wykładnią przepisów prawa). 

3.         Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczanie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie lub ich umarzanie jednorazowe w koszty. Ulepszenie środków trwałych a ich remont – konieczność stosowania właściwych pojęć. Naliczanie kar i odszkodowań i ich ujmowanie w ewidencji księgowej.

4.         Dochody budżetowe, w tym zasady windykacji, ewidencji i wykazywania danych w sprawozdawczości:

•          należności krótkoterminowe i długoterminowe,

•          dochody przypisane i nieprzypisane (ewidencja księgowa),

•          należności wymagalne i niewymagalne,

•          wpływy do wyjaśnienia,

•          nadpłaty i dokonywanie ich zwrotu, zaległości, umorzenia komornicze, przedawnienia,

•          windykacja należności (publicznoprawnych, cywilnych, podmiotów upadłych),

•          ewidencja kosztów komorniczych,

•          najczęściej występujące błędy w klasyfikacji budżetowej.

•          rekompensaty za dochodzenie należności (40/70/100 euro) – zasady naliczania, ewidencja,

•          odpisy aktualizujące i ich wpływ (lub brak wpływu) na wykazywanie danych w obowiązującej sprawozdawczości.

5.         Sprawozdanie z dochodów budżetowych: zasady kontroli poprawności wykazanych danych – powiązania między poszczególnymi kolumnami sprawozdania.

6.         Problemy w ewidencji księgowej i wykazywaniu danych w sprawozdaniach w zakresie realizowanych dochodów z zadań zleconych. Wykazywanie dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w  sprawozdaniu Rb-27S.

7.         Wydatki budżetowe:

•          różnice między planem a zaangażowaniem,

•          najczęściej występujące nieprawidłowości w klasyfikacji budżetowej,

•          rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne (tworzenie rezerw na prawdopodobne zobowiązania w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi),

•          ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników, w tym ZFŚS, PPK,

•          błędnie dokonana wypłata z rachunku bankowego (błędny przelew) - klasyfikacja i ujęcie w sprawozdaniu z wydatków budżetowych,

•          istota zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania przekraczające rok budżetowy,

•          obowiązki głównego księgowego określone ustawą o finansach publicznych oraz odpowiedzialność za dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wielkości określone w planie finansowym w myśl ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

8.         Zasady rozliczania i kontroli przekazanych dotacji podmiotom dotowanym ze szczególnym uwzględnieniem terminu rozliczeń do końca roku i ewidencji na koniec roku dotacji przypisanych do zwrotu. Ujęcie w ewidencji księgowej i wykazanie danych w sprawozdawczości budżetowej.

9.         Zasady ewidencji księgowej i rozliczania przedsięwzięć współfinansowanych środkami europejskimi lub pozyskanymi z innych źródeł bezzwrotnych, w tym rozlicznych wydatkami bezpośrednimi i ryczałtem.  Zasady grupowania dokumentacji związanej z realizacją projektów i ich archiwizacja. Najczęściej stwierdzanie błędy przez  kontrolę zewnętrzną dotyczące realizacji ww. projektów.

10.       Sprawozdania z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN) po zmianie przepisów prawa.

11.       Omówienie wzajemnych powiązań danych (lub braku powiązań poszczególnych danych) wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej,   z operacji finansowych oraz w sprawozdawczości finansowej. Zasady kontroli poprawności sporządzonych sprawozdań budżetowych, z operacji  finansowych i finansowych.

12.       Poprawiane stwierdzonych błędów oraz możliwość dokonywania  ich korekty  przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu.

13.       Najczęściej występujące nieprawidłowości w jednostkach sektora finansów publicznych stwierdzane przez instytucje kontroli zewnętrznej w problematyce wyżej nie ujętej.

14.       Omówienie danych niezbędnych do ujęcia w informacji opisowej dla Rady  w zakresie  wykonania planu dochodów i wydatków.

15.       Pytania i udzielane odpowiedzi.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha