zaproponuj szkolenia

Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie

19 sierpnia 2024 09:00-12:30

370 zł netto

Forma szkolenia:
- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Szanowni Państwo
Rozliczenia finansowe między gminami za koszty wychowania przedszkolnego to procedura umocowana w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Prawidłowe zaplanowanie tego procesu oraz gromadzenie dokumentacji związanej z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem organu kierującego roszczenia do innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast organ zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne ma prawo do jawności danych, na podstawie których, ustalono roszczenie oraz kwoty do refundacji.
Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników samorządowych do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami między gminami kosztów ponoszonych na wychowanie przedszkolne.

Liliana Zientecka

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka
- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Adresaci szkolenia:
Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych
i rozliczeń między gminami z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego. 

Cele szkolenia:
1. Uczestnik szkolenia dowie się jak profesjonalnie zaplanować proces rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na uczniów zamieszkałych w innej gminie.
2. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętność rozliczenia i zgromadzenia dokumentacji potrzebnej do sprawnego odzyskania kwot poniesionych na wychowanie przedszkolne uczniów zamieszkałych w innej gminie.

Program szkolenia: 2 sesje po 1,5 godziny
1. Analiza podstaw prawnych rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego z innymi gmi-nami:
1) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
2) ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
3) przepisy szczególne.

2. Katalog przypadków generujących ustawowe roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dziecka zamieszkałego w innej gminie:
1) w jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez JST;
2) w publicznych i niepublicznych jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzo-nych przez podmioty inne niż JST.

3. Dostęp do danych osobowych dzieci w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przed-szkolnego na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczne rozwiązania.

4. Prawidłowe ustalenie kwot do zwrotu przez gminę zobowiązaną:
1) przykłady obliczeń, gotowe wzory algorytmu do zastosowania - Excel;
2) jawność danych, na podstawie których, ustalono kwoty do zwrotu.

5. Korekta bieżących rozliczeń po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
1) stosowanie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do celów rozliczeń;
2) zestawienie danych o kwotach rozliczonych w danym roku budżetowym – wzór Ex-cel;
3) możliwość rozliczań wychowania przedszkolnego po zakończeniu roku budżetowego.

6. Proces rozliczeń dobrze zaplanowany i udokumentowany:
1) informacja o stwierdzeniu prawa do ponoszenia przez gminę zobowiązaną kosztów wychowania przedszkolnego konkretnych dzieci i ustalenie trybu rozliczeń – wzór pi-sma;
2) bieżące przekazywanie dokumentów obciążających gminę zobowiązaną – wzór pi-sma;
3) roczne podsumowanie rozliczenia z każdą gminą po zamknięciu roku budżetowego – wzór pisma.

7. Tryb postępowania w przypadku odmowy rozliczenia przez gminę zobowiązaną
– wzory pism wzywających do zapłaty.

Metody i formy prowadzenia zajęć
1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za po-średnictwem czatu, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha