zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW PETYCJI PRZEZ PODMIOTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - z uwzględnieniem zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z RODO

24 marzec 2023 09:00-12:30

300 zł netto

Forma szkolenia:

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Aneta Kuberska - radca prawny z 25 letnim doświadczeniem i wiedzą praktyczną, które przekładają się na umiejętność przystępnego wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych związanych z prawidłowym stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego regulujących postępowanie skargowo - wnioskowe, ustawy o petycjach, przepisów unijnego rozporządzenia - RODO
- wykładowca procedur administracyjnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.
- Absolwentka Studiów podyplomowych o kierunku „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych” na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Prowadząc szkolenia koncentruje się na tym, by w skuteczny, zrozumiały, poparty przykładami sposób przekazać wiedzę uczestnikom szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

I BLOK TEMATYCZNY – SKARGI I WNIOSKI

I. Obowiązki organów administracji publicznej związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji wynikające z Konstytucji RP, K.p.a., ustawy o petycjach oraz RODO.
II. Charakterystyka postępowania skargowo – wnioskowego jako szczególnego rodzaju instytucjonalnej kontroli społecznej nad podmiotami administracji publicznej (art. 221-240).
III. Pojęcie i zakres przedmiotowy skargi (rozpatrywanej na podstawie Działu VIII K.p.a.).
IV. Pojęcie i zakres przedmiotowy wniosku (rozpatrywanego na podstawie Działu VIII K.p.a.).
V. Prawidłowa kwalifikacja wpływających sygnałów obywatelskich do kategorii skarg, wniosków, petycji – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy ich kwalifikacji, rejestracji oraz skutki z tym związane.
Wskazanie rodzajów pism, których nie należy kwalifikować do kategorii spraw rozpatrywanych w ramach skarg i wniosków oraz petycji. Wskazanie różnicy pomiędzy wnioskiem a petycją.
VI. Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków. Postępowanie ze skargami i wnioskami przekazywanymi do wiadomości, anonimowymi, zawierającymi określone żądania zawiadomienia innych organów o popełnianych czynach, noszących – w ocenie nadawcy wystąpienia – znamiona przestępstwa. Realizacja obowiązków wynikających z RODO.
VII. Zasady rozpatrywania skarg, wniosków, petycji przez organy, w tym organy kolegialne: radę gminy, miasta, powiatu, sejmik województwa.
Rozpatrywanie skarg, wniosków przez Komisje Skarg wniosków, petycji.
Zasady publikacji uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku wynikające z RODO.
Publikacja danych w BIP – obowiązujące procedury wynikające z wytycznych PUODO oraz będące wynikiem kontroli PUODO w podmiotach administracji publicznej.
VIII. Braki formalne skargi/wniosku, treść wezwania do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia (omówienie poprzez wzory formularzy).
IX. Terminy załatwiania skargi, wniosku, zasady ich liczenia oraz obowiązek pouczenia o prawie do ponaglenia w odniesieniu do skarg.
X. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych na działalność pracowników.
XI. Postepowanie z żądaniami udostepnienia akt postępowania skargowego.
XII. Ochrona skarżącego i jej granice.
Zasady rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez radnych, posłów i senatorów.
XIII. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku – forma oraz wymogi formalne zawiadomienia.
XIV. Obowiązki informacyjne wobec adresata skargi, wniosku wynikające z art. 13 RODO– omówienie zagadnienia w oparciu o przykładowe klauzule informacyjne.
XV. Różnice pomiędzy skargą załatwianą w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII K.p.a, a skargą załatwianą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego - obowiązek przestrzegania przez organy rozpatrujące skargi realizacji tzw. zasady jednotorowości proceduralnej – na przykładzie orzecznictwa WSA i NSA.
XVI. Organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.
XVII. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg, wniosków - prowadzenie dokumentacji z zakresu
rozpatrywania skarg, wniosków w świetle przepisów kpa i instrukcji kancelaryjnej
- (wykład połączony z samooceną - warsztaty);
XVIII. Efektywność kontroli przyjmowania i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków mająca m.in. na celu zmniejszenie liczby skarg uznawanych za zasadne.
XIX. Udział prasy i organizacji społecznych w trybie rozpatrywania skarg i wniosków.
Ochrona danych osobowych wynikająca z RODO w postępowaniach ze skarg, wniosków, petycji – realizacja przez administratorów obowiązków informacyjnych z art. 13 RODO - omówienie przepisów obowiązującej od 4 maja 2019 r. ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. z 2019 r. poz. 730.w odniesieniu do skarg, wniosków , petycji.

II BLOK TEMATYCZNY – PETYCJE
Obowiązki podmiotów rozpatrujących petycje wprowadzone ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjach

I. Prawo do petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków i jego gwarancje określone w Konstytucji RP z 1997 r. - różnica pomiędzy petycją a wnioskiem.
II. Zasady składania i rozpatrywania petycji w świetle przepisów ustawy o petycjach.
III. Podmioty uprawnione do składania petycji i obowiązki adresatów petycji.
IV. Podmioty uprawnione do rozpatrywania petycji.
V. Przedmiot petycji.
VI. Elementy obligatoryjne i fakultatywne petycji, postępowanie z petycjami wielokrot-nymi, forma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji i termin rozpatrzenia pety-cji. Przypadki pozostawienia petycji bez rozpoznania.
VII. Obowiązki informacyjne wobec adresata petycji, wynikające z art. 13 RODO – omówienie zagadnienia w oparciu o przykładowe klauzule informacyjne.
Upublicznianie na własnych stronach internetowych informacji o otrzymanych petycjach (przy uwzględnieniu przestrzegania przepisów RODO).
Informowanie na stronie internetowej podmiotu obsługującego organ o przebiegu rozpatrywa-nia petycji oraz o terminie jej rozpatrzenia.
Publikowanie informacji o rozpatrzonych petycjach co roku w terminie do 30 czerwca.
Podsumowanie szkolenia – dyskusja, indywidualne konsultacje co do sposobu rozpatrywania skarg, wniosków, petycji.

(wykład połączony z prezentacją multimedialną w tym prezentacją wzorów pism, formularzy oraz klauzul informacyjnych wynikających z art. 13 RODO - do stosowania przy prowadzeniu postępowań w trybie i na zasadach określonych w K.p.a. oraz ustawy o petycjach).

FORMA SZKOLENIA i ADRESACI:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu (prezentacji multimedialnej), połączonego z prezentacją wzorów pism, formularzy, klauzul informacyjnych z art. 13 RODO – stosowanych przy prowadzeniu czynności w postępowaniach ze skarg, wniosków, petycji– wskazanych nowelizacją K.p.a obowiązującą od 4 maja 2019 r.
Szkolenie adresowane jest do pracowników, kadry kierowniczej, którzy prowadzą po-stępowania z kierowanych wystąpień, zawiadomień, wniosków, skarg, petycji oraz rozpatrują sygnały obywatelskie w trybie i na zasadach wskazanych w Kodeksie postępowania administra-cyjnego oraz ustawy o petycjach.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha