zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R– PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY, ORZECZNICTWO Szkolenie on-line

20 maj 2021 09:00-12:00

265 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Trener prowadzący szkolenie: 
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

Odbiorcy:

 • pracownicy urzędów gmin/urzędów miast- wydziały środowiska/gospodarki komunalnej/inwestycji
 • pracownicy Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych)
 • pracownicy urzędów wojewódzkich
 • pracownicy Starostw Powiatowych
 • pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska)
 • członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych

 

Program:

 • Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji WZ, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.)
 • Zmiany organizacyjne- nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz zmiana kompetencji pozostałych organów (wojewoda, starosta, wójt/burmistrz/prezydent miasta)
 • Własność wód, obowiązki właściciela wód
 • Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne oraz usługi wodne
 • Nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej- PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA
 • Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne
 • Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym
 • Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny
 • Ochrona przed powodzią- zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych
 • Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna
 • Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
 • Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym Prawie wodnym
 • Omówienie kompetencji wojewody w nowym Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.)
 • Problematyka aglomeracji
 • Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń z praktyki uczestników, odpowiadanie na pytania (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia)

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha