zaproponuj szkolenia

Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. Przepisy. orzecznictwo. problemy praktyki. wymiana doświadczeń.

19 sierpień 2022 09:00-13:00

290 zł netto

Szczegóły organizacyjne:
- Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie:
- radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Adresaci szkolenia:
1. Pracownicy zarządów dróg:
a) gminne i powiatowe zarządy dróg,
b) zarządy dróg wojewódzkich,
c) GDDKIA.
2. Pracownicy organów wydających zezwolenia:
a) urzędów gmin/miast,
b) Starostw powiatowych,
c) Urzędów marszałkowskich.
d) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
3. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
4. Firmy zajmujące się zielenią
5. Projektanci
6. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Cel szkolenia:
1. Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni przydroż-nej
2. Omówienie procedury „krok po kroku”- od właściwości organów, problematyki wnioskodawcy, wymogów formalnych wniosku i procedury przed organami administracji (oględziny, przygotowanie projektu decyzji, uzgodnienia z RDOŚ)
3. Omówienie procedury po wydaniu decyzji-odwołania, zmiana decyzji, kontrola nasadzeń itd.
4. Omówienie zasad prawidłowego przycinania koron drzew i dopuszczalnych prac w obrębie systemu korzeniowego a także rozwiązywania „sporów sąsiedzkich” w tym zakresie
5. Usuwanie złomów i wywrotów z pasa drogowego
6. Usuwanie zieleni stanowiącej bezpośrednie zagrożenie, w tym omówienie instytucji stanu wyższej konieczności
7. Sankcje za naruszenie przepisów
8. Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera
9. Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia
10. Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń

Efekty uczenia się:
1. DLA URZĘDNIKÓW;
A) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych
B) Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką drzew z pasa drogowego drogi publicznej
C) Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
D) Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie do-świadczeń
2. DLA WNIOSKODAWCÓW;
A) Nabycie umiejętności sporządzania wniosków o wycinkę drzewa z pasa drogowego, poznanie zasad związanych z cięciami zieleni (pielęgnacja)
B) Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni (uzupełnianie braków formalnych wniosku, zasady wnoszenia odwołań itd.)
C) Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
D) Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie do-świadczeń

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe (drzewo, tereny zieleni, żywotność drzewa, kompensacji przyrodnicza, pas drogowy drogi publicz-nej itd.)
2. Organy wydające zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego:
a) Wójt, burmistrz, prezydent miasta
b) Starosta/Marszałek województwa
c) Problematyka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
d) Przekazywanie podania zgodnie z właściwością, spory kompetencyjne
e) Problematyka uzgodnień z RDOŚ- wprowadzenie
3. które drzewa z pasa drogowego wymagają zezwolenia:
a) Drzewa ozdobne- w tym problematyka obcych gatunków topoli
b) Drzewa owocowe
4. Kto może być wnioskodawcą w przypadku usuwania drzew z pasa drogowego
5. Wymogi formalne wniosku o wycinkę drzewa z pasa drogowego drogi publicznej
6. Procedura:
a) Uzupełnianie wymogów formalnych wniosku
b) Zasady przeprowadzania oględzin
c) Wydanie decyzji w przypadku braku stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych
d) Procedura w sytuacji stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych- za-wieszenie postępowania, zasady załatwiania decyzji derogacyjnej z art. 56 uop,
e) Problematyka „okresu lęgowego” ptaków
f) Przesłanki wydania decyzji odmownej
g) Kiedy za drzewa usuwane z pasa drogowego nie nalicza się opłat
h) Zasady ustalania kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzeń za drzewa usuwane z pasa drogowego (czy projekt planu nasadzeń jest wymogiem formalnym wniosku, czy można wydać decyzję bez nasadzeń i kiedy, odbiór wykonanych nasadzeń i sprawdza-nie żywotności itd.)
i) Zasady przygotowania projektu decyzji i dokumentacji przekazywanej do RDOŚ
7. Procedura w RDOŚ:
a) Projekty jakich decyzji uzgadnia RDOŚ
b) uzgodnienia i przesłanki odmowy uzgodnienia
c) Terminy (w tym „milcząca zgoda”)
d) Postępowanie wyjaśniające
8. Postępowanie odwoławcze
9. Zmiana decyzji
10. Procedura kiedy drzewa objęte decyzją nie zostały usunięte
11. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew z pasa dro-gowego- kto podlega karze, procedura
12. Wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie/uszkodzenie drzew-kto odpowiada, dopuszczalne prace w koronie i w zakresie systemu korzeniowego
13. „Spory sąsiedzkie” dot. drzew przydrożnych
14. Drzewa przydrożne jako pomniki przyrody- zasady objęcia ochroną pomnikową, przesłan-ki zniesienia ochrony pomnikowej drzewa przydrożnego
15. Uproszczona procedura usuwania złomów i wywrotów
16. Kwestie bezpieczeństwa- jak najszybciej usunąć zagrażające drzewo przydrożne, w tym omówienie tzw. stanu wyższej konieczności
17. Usuwanie zieleni a decyzja ZRID
18. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, „dobre praktyki”, odpowiada-nie na pytania (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenie)
 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha