zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zadania koordynatora czynności kancelaryjnych /archiwisty/ w urzędach i jednostkach organizacyjnych.

24 wrzesień 2021 10:00-14:00

280 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożli-wiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
" Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez prze-glądarkę internetową w komputerze


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
Archiwista z wykształcenia i wykonywania zawodu. Ukończył studia wyższe i studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całe życie zawodowe związane jest z pracą archiwalną oraz kształceniem archiwistów zakładowych. Posiada doskonałą znajomość przepisów prawa archiwalnego – ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także przepisy wykonawcze do ustawy i zastosowanie ich w praktyce,
Zajmuje się sprawami kancelaryjno – archiwalnymi w jednostkach samorządowych i państwowych, głównie stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt, w codziennej pracy biurowej. Posiada doświadczenie w opracowywaniu tych przepisów. Nie są mu obce sprawy związane z prowadzeniem archiwów zakładowych i składnic akt oraz zagadnienia związane z porządkowaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął.

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników biurowych w kontrolowanych jednostkach/urzędach/ do prawidłowego prowadzenie akt spraw, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, która stanowi podstawę przeprowadzanych kontroli na stanowiskach pracy przez archiwa państwowe. Kontrolerzy od 2016 r. sprawdzają przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy, nie tylko archiwa zakładowe.

ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do koordynatorów czynności kancelaryjnych, odpowiedzialnych za bieżący nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów kancelaryjno – archiwalnych w urzędach i jednostkach organizacyjnych, w których kierownicy powołali taką funkcję.
Drugie , kierowane jest dla wszystkich pracowników biurowych, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe, którzy w codziennej pracy mają obowiązek przestrzegania zapisów instrukcji kancelaryjnej w zakresie postępowania z korespondencją od chwili wpływu do urzędu do przekazania akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego.


Program szkolenia:

1. Obowiązki koordynatora czynności kancelaryjnych wynikające z Rozporządzenia Prezesa Ra-dy Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r..
2. Znajomość przepisów prawa archiwalnego – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
3. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu i jednostki organizacyjnej.
4. Budowa i rozbudowa jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz stosowanie w codziennej pra-cy biurowej.
5. Nadzór koordynatora nad wdrażaniem i prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w tworzeniu akt spraw.
6. Sposób postępowania z dokumentacją powstałą do 31 grudnia 2010 r. przechowywaną w komórkach organizacyjnych.
7. Wewnętrzna kontrola w komórkach organizacyjnych w zakresie prawidłowego prowadzenia akt spraw.
8. Rola koordynatora czynności kancelaryjnych podczas przeprowadzanych kontroli archiwów zakładowych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha