zaproponuj szkolenia

ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 2020 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Szkolenie on-line

07 grudzień 2020 09:00-12:00

260 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
 • trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 • trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
 • stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
 • wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

 

Adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

 

Program:

 1. Zamknięcie roku - informacje ogólne i harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.
 2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.
 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce

rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,

rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,

ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,

ewidencja i weryfikacja zaangażowania,

środki pieniężne w ewidencji rocznej,

materiały i inne zapasy – rozliczenie.

ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,

rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,

konta pozabilansowe i ich rozliczenie,

wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,

wynik finansowy,

fundusz jednostki,

wydatki niewygasające z końcem roku.

 1. Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.
 2. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2021.
 3. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany m.in. odsetki ustawowe za opóźnienie, również od transakcji handlowych itp.
 4. Pytania

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha