zaproponuj szkolenia

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027

15 lipca 2024 09:00-15:00

450 zł netto

 Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Szkolenie poprowadzi Radosław Gierałtowski
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających – Instytucje Zarządzające, Pośredniczące), (Beneficjentów) - pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, a także podmiotów –z sektora prywatnego realizujących projekty z funduszy UE na lata 2014-2020.

Program szkolenia:

1. Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dotyczące rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych
2. Dokumenty strategiczne dla nowej perspektywy 2021-2027.
3. Źródła finansowania projektów.
4. Zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2021-2027 oraz w kontekście zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020 – analiza porównawcza.
5. Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich.
6. Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach w okresie programowania 2021-2027:
a) akty prawne i dokumenty,
b) okres kwalifikowania wydatków,
c) koszty niekwalifikowane i kwalifikowalne,
d) błędy powodujące utratę kwalifikowalności projektu, beneficjenta ostatecznego oraz
e) wydatków w projekcie,
f) ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie.
7. Zarządzanie Finansami – Zwrot środków, potrącenie/pomniejszenie kolejnej transzy a ewiden-cja w System informatyczny w okresie programowania 2021-2027.
8. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2021-2027.
9. Rodzaje płatności w tym zaliczki, refundacje.
10. Rozliczanie projektów - obowiązki finansowe i księgowe (dochód incydentalny, zasady
dokonywania zwrotu), rozliczenia projektów metodami ryczałtowymi.
11. Rodzaje zwrotów - nieprawidłowości, korekty finansowe, nadużycia finansowe oraz naliczanie odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych w odniesieniu do ustawy o finansach publicz-nych.
12. Sposoby, zasady i metody odzyskiwania nieprawidłowości.
13. Rozliczanie środków finansowych przekazywanych przez organy egzekucyjne stanowiących odzyskaną należność główną, odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych wraz z pozostałymi kosztami egzekucyjnymi.
14. Zasady korzystania z Pomocy Technicznej w okresie programowania 2021-2027 oraz w kon-tekście zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020.
15. Polityka rachunkowości wnioskodawcy a błędy w projekcie.
16. Błędy w dokumentach potwierdzających poniesienie wydatku.
17. Wskazówki dot. ujęcia księgowego poszczególnych operacji i rozliczania dotacji.
18. Dokumentowanie wydatków, przygotowanie i opis dokumentacji księgowej oraz projektowej dla potrzeb rozliczenia projektu.
19. Zasady prowadzenia wyodrębnionej księgowości.
20. Brak zgodności ponoszonych wydatków z budżetem projektu.
21. Jak przygotować dokumenty projektu do rozliczenia i kontroli.
22. Błędy najczęściej wykrywane przy rozliczaniu projektu.
23. Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha