zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zatrudnianie oraz wybrane uprawnienia pracownicze nauczycieli w świetle ustawy Karta Nauczyciela

07 września 2021 10:00-14:00

270 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwala-jącej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
" Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze
Prowadzący:
Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium oświaty, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, autorka artykułów z zakresu prawa oświatowego oraz szkoleń z branży oświatowej

Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek publicznych
nauczycieli
pracowników służb kadrowych
wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego stosowania przepisów prawa dotyczących zatrudniania nauczycieli w szkołach i placów-kach publicznych. Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, problemy prawne, wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące omawianych zagadnień oraz analizę problemów zgła-szanych przez uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem:
a) warunki i formy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem,
b) ograniczenia w nawiązywaniu umów o pracę na czas określony,
c) przekształcenie umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie miano-wania,
d) wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli – na co zwrócić szczególną uwagę (przygotowanie pedagogiczne; kwalifikacje nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i na-uczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych),
e) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli - szczególne przypadki,
f) zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. Zasady zatrudniania osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
3. Zatrudnianie nauczycieli w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Dodatek za wysługę lat nauczycieli - podstawowe a dodatkowe zatrudnienie.
5. Rozpoczęcie stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli
- zagadnienia problematyczne.
6. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli (urlop uzupełniający, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
7. Tryb i warunki udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom.
8. Odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.


Materiały szkoleniowe: prezentacja multimedialna, przykłady dobrych praktyk, wybrane orzecznictwo sądowe.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha