zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na działkach osób fizycznych oraz procedura nałożenia obowiązku opłaty za usunięcie drzewa z art. 83f ust. 17 uop w świetle przepisów i orzecznictwa, problemy praktyki, dyskusja, wymiana doświadczeń

21 marzec 2023 09:00-13:00

320 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

- Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Trener prowadzący szkolenie: 

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


Adresaci szkolenia:
1. Pracownicy urzędów gmin/miast
2. Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
3. Wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zgłoszenia na działkach osób fizycznych- wprowadzenie
2. Właściwość organów
3. Które drzewa podlegają pod procedurę zgłoszenia.
4. Kto może dokonać zgłoszenia- problemy praktyki (wspólnoty mieszkaniowe, problematyka nieprzeprowadzonych spadków, współwłasność osób fizycznych i innych podmiotów, „cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej itd.)
5. Wymogi prawne zgłoszenia oraz jego uzupełnianie (nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w drodze postanowienia)
6. Termin i zasady przeprowadzania oględzin oraz co wpisywać w protokole
7. Przesłanki wniesienia sprzeciwu:
a) Obligatoryjne- art. 83f ust 15 uop
b) Fakultatywne- art. 83f ust 14 uop (w tym omówienie problematyki form ochrony przyrody oraz spełnianie przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego)
c) Termin na wniesienie sprzeciwu
d) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu- na wniosek/z urzędu, problematyka opłaty skarbowej
e) Konsekwencje wniesienia sprzeciwu w zakresie konieczności złożenia wniosku i nienaliczania opłaty
8. Do kiedy można usunąć drzewo- art. 83f ust 13 uop
9. Udostępnianie protokołu
10. Odpowiednie stosowanie art. 379 i 380 POŚ
11. Inne problemy:
a) zgłoszenie na działkach osób fizycznych a ochrona gatunkowa zwierzat, roślin i grzybów
b) złomy i wywroty na działkach osób fizycznych
c) usuwanie zieleni ze względów bezpieczeństwa i stan wyższej konieczności
d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych osobom fizycznym podlegającym pod procedurę zgłoszenia
12. procedura z art. 83f ust 17 uop
a) Kiedy rozpocząć procedurę z art. 83f ust 17 uop?
b) Gdzie szukać informacji o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę
c) Jak ustalić, że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
d) Nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości- czyli na kogo? kto odpowiada w razie sprzedaży działki? Kto odpowiada w razie współwłasności? Inne problemy praktyki
e) Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie:
a) Wszczęcie postępowania
b) Strona/strony postępowania
c) Postępowanie dowodowe- jakie dowody przeprowadzamy, zasady prowadzenia postępowania dowodowego zgodnie z KPA, w kontekście wykazania przesłanek (m.in. że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowa będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosło drzewo)
d) „uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin”- Jakie informacje zawrzeć w protokole oględzin, by „ułatwić” sobie postępowanie z art. 83f ust 17? Jakie dane są ustalone w sposób „bezsporny”, z jakimi danymi będą problemy dowodowe
e) Rozstrzygnięcia- w razie spełnienia przesłanek, w razie niespełnienia przesłanek, wydawanie decyzji częściowej?
f) Nałożenie opłaty- w jakiej wysokości? Odpowiednie stosowanie art. 85 uop. Czy za drzewa obumarłe/zagrażające można opłaty nie nałożyć?
g) Zasady pobrania opłaty- czy można opłatę zmienić na nasadzenia? Odpowiednie stosowanie art. 87 uop
13. Dyskusja, odpowiadanie na pytania, wymiana doświadczeń. UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha