zaproponuj szkolenia

Online: Weryfikacja decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych

03 października 2024 09:00-14:00

380 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Decyzja administracyjna
- obowiązkowe i obligatoryjne elementy decyzji
- prawidłowe doręczenie decyzji
- zasada trwałości decyzji administracyjnych
- decyzja ostateczna, prawomocna i wykonalna
- tryby nadzwyczajne a odwołanie od decyzji
- zbieg postępowań nadzwyczajnych i postępowania sądowoadministracyjnego
- odtworzenie akt administracyjnych

2. Wznowienie postępowania
- przesłanki wznowienia postępowania
- wniosek o wznowienie postępowania
- skutki wznowienia postępowania
- przebieg postępowania wznowieniowego
- zakończenie postępowania wznowieniowego

3. Stwierdzenie nieważności decyzji
- przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
- postępowanie z urzędu i na wniosek
- skutki anonimowego donosu
- skutki wszczęcia postępowania nieważnościowego
- przebieg postępowania nieważnościowego
- zakończenie postępowania
- wyłączenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji ze względu na upływ czasu

4. Uchylenie lub zmiana decyzji
- istota i przesłanki uchylenia lub zmiany decyzji
- charakterystyka postępowania
- organ właściwy do uchylenia lub zmiany decyzji
- strony postępowania
- samokontrola organu

5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
- przesłanki stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
- przebieg postępowania i uprawnienia stron
- organ właściwy do przeprowadzenia postępowania i jego rozstrzygnięcia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha