zaproponuj szkolenia

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19. Szkolenie on-line

21 maj 2021 09:00-12:00

280 zł netto

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Trener prowadzący szkolenie: 
Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki

Cele i korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.


Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

 

Szczegółowa tematyka szkolenia

I. Dotacje podmiotowe
• definicja
• podstawa prawna udzielenia
• czy wymagana jest umowa
• czy należy je rozliczać
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – co kontrolować, jak rozliczać
• wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.
II. Dotacje przedmiotowe
• definicja
• podstawa prawna udzielenia
• sposób kalkulacji
• wymagane dokumenty
• czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie
III. Dotacje celowe
• podstawa prawna
• wymagane dokumenty
• kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych
IV. Dotacje dodatkowe zagadnienia:
• odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
V. Rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• umowa i jej postanowienia
• kontrola
• praktyczne przykłady rozliczania dotacji – z uwzględnieniem rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:
 odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 zwrot dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
 zwrot dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
 zwrot dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego
VI. Dotacje celowe dla OSP
• podstawa prawna
• czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego
• ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie przykładowe dokumenty
VII. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna
VIII. Dotacje dla żłobków prywatnych – wzór uchwały
IX. Dotacje udzielane przez jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
• podstawa prawna
• podmioty mogące otrzymać dotacje
• wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji na wymianę ogrzewania budynków
X. Dotacje przekazywane przez jst dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
XI. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.
XII. Dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy o sporcie
1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania
2. Tryb udzielania dotacji
3. Najczęstsze nieprawidłowości
XIII. Dotacje, a COVID-19
1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• nierealizowanie lub nienależyte realizowanie zadania przez organizacje pozarządową – konsekwencje,
• nieosiągnięcie rezultatów,
• terminy sprawozdawczości,
• co należy aneksować w zawartych umowach,
• kiedy należy wypowiedzieć umowę,
• uznanie dotacji za niewykorzystaną, pobraną w nadmiernej wysokości, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kontekście COVID-19,
• dotacje, a dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność karna w sytuacji COVID-19.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha