zaproponuj szkolenia

Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania

21 kwiecień 2023 09:00-15:00

360 zł netto

 Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

Szkolenie poprowadzi Radosław Gierałtowski
Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.
Szkolenie skierowane jest do decydentów (osób zarządzających – Instytucje Zarządzające, Pośredniczące), (Beneficjentów) - pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i podmiotów realizujących misję publiczną, a także podmiotów –z sektora prywatnego realizujących projekty z funduszy UE na lata 2014-2020.

Program szkolenia:

1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
• definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
• charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorial-nego oraz dotacji z państwowego funduszu celowego,
• dotacje udzielane na podstawie poszczególnych ustaw – przegląd rozwiązań i zmian doty-czących m.in. dotacji dla organizacji pozarządowych, uczelni publicznych itd.
• dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
• rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, fi-nansowania inwestycji,
• specyfika wieloletnich programów rządowych
• dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych,
• dotacje celowe na zadania zlecone
2. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:
• podmioty uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dota-cje pobrane nienależnie,
• wyłączenia z możliwości otrzymania dotacji – prawne podstawy a praktyka,
• zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
• terminy i formy wykorzystania dotacji,
• planowane produkty i rezultaty dotowanych działań,
• wkład własny dotacjobiorców (finansowy, osobowy i rzeczowy) oraz pozostałe źródła fi-nansowania,
• limity dofinansowania a dotacja pobrana w nadmiernej wysokości,
• kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
• kryteria oceny wniosków.
3. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:
• termin i forma złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
• zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji sprawozdań z realizacji zadania publicznego,
• obowiązki dysponentów środków w stosunku do udzielonych dotacji,
• obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozli-czenia w zakresie rzeczowym i finansowym - termin i forma,
• kontrola realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami kontroli w administracji rzą-dowej.
4. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:
• rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
• termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odse-tek, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące „dnia stwierdzenia okoliczności” obo-wiązku zwrotu dotacji,
• możliwość i zasady stosowania ulg w spłacie dotacji podlegających zwrotowi,
• dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach pu-blicznych oraz Ordynacji podatkowej,
• przymusowa egzekucja kwot dotacji podlegających zwrotowi.
5. Najczęstsze błędy przy udzielaniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji - analiza orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych NIK i RIO:
• przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzie-lania dotacji,
• niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji,
• nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu w prawidłowej wysokości,
• nieustalenie kwoty odsetek w prawidłowej wysokości,
• wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dota-cję,
• nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
• niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
• naruszenia dotyczące dotacji celowych na współfinansowanie krajowe projektów dofinan-sowanych ze środków unijnych.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha