zaproponuj szkolenia

KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024

19 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024

Wykładowca – Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z ponad 25 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego

z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszej wersji stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny

i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Cel szkolenia – Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad księgowania funduszu alimentacyjnego w świetle ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawniającym do alimentów, zgodnie z którą 40% kwoty należności powinno stanowić dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% i odsetki będą stanowić dochód budżetu państwa. Na szkoleniu omówione zostaną aktualnie obowiązujące przepisy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, w tym obowiązujące od ponad roku zmiany przepisów o sprawozdawczości budżetowej i zmiany zasad agregacji danych w zakresie zadań zleconych w jednostkach bezpośrednio realizujących zadanie i w organie budżetowym.

 

Adresaci szkolenia - Szkolenie przeznaczone jest dla: urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz OPS, PCPR, ROPS i innych zainteresowanych jednostek pomocy społecznej oraz SCUW i urzędów wojewódzkich.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1.               Finanse publiczne jednostek pomocy społecznej 2024 – budżet a plan zadań zleconych.
 2.               Wymogi ustawy o rachunkowości i rozporządzenia ws. planów kont - zasady klasyfikowania przychodów i kosztów oraz dochodów i wydatków jednostek pomocy społecznej, urzędu i organu w świetle zmienionych w 2023 roku przepisów o sprawozdawczości budżetowej i zmienionych zasad agregacji danych budżetowych w Besti@.
 3.               Ogólne zasady rozliczania i księgowania zadań własnych i zleconych obowiązujące w 2024 roku – wzory i schematy księgowań w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie, w urzędzie, w organie budżetowym (finansowym), rozliczanie dochodów budżetowych na koncie 800 pod sprawozdaniem RB-27ZZ i błędy wynikające z rozliczania zadań zleconych pod sprawozdaniem RB-27S.
 4.               Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i wzajemnie sprzeczne wyjaśnienia poszczególnych Regionalnych Izb Obrachunkowych dot. zasad księgowania funduszu alimentacyjnego i ich analiza.
 5.               Zasady księgowania funduszu alimentacyjnego  – wzory i schematy dekretacji na rok 2024.
 6.               Zasady księgowania świadczeń należnych jako wydatków na koncie 130 i kosztów na koncie 640 i kontach zespołu „4” i jako zaangażowania na koncie 998 i 999.
 7.               Zasady księgowania świadczeń nienależnych, zasady korygowania kosztów i ujmowania świadczeń nienależnie pobranych jako przychodów na kontach zespołu „7” oraz jako dochodów bądź zwrotów, refundacji wydatków – wzory i schematy dekretacji.
 8.               Sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych po zmianach z ubiegłego roku: RB-27ZZ a RB-27S jednostki bezpośrednio realizującej zadanie (OPS), urzędu, organu.
 9.               Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady sporządzania sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN.
 10.            Zadania zlecone a wynik finansowy i wynik wykonania budżetu JST – prawidłowe wykazanie zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym  jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie(OPS)  oraz urzędu i jednostki samorządu terytorialnego.
 11.            Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „Rb” a sprawozdaniem finansowym.
 12.            Odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha