zaproponuj szkolenia

Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach oświatowych 2024 r. - praktyczne aspekty

14 czerwca 2024 09:00-14:00

450 zł netto

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania.

- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail.
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski – ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełnią-cy funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych porad jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w edukacji tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie two-rzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie placówki oświa-towej.
Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące konkursów, wizerun-ku, przetwarzania danych w dokumentacji (wnioski do szkół, świetlica, odbiór dzieci), a tak-że zagadnienia dotyczące ochrony danych w związku z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o prze-ciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (ustawa Kamilka). Omówiona zostanie także kwestia publikowania zdjęć na Facebooku – stanowisko ERODO z 23 lipca 2020 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18.
UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich za-dań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych.
Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym
Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne goto-we do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów dedykowane dla placówek oświatowych.
SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:
• materiały szkoleniowe dedykowane dla placówek oświatowych,
• protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim ( wymagania art. 108a Prawa oświatowego),
• regulaminy monitoringu wizyjnego,
• regulamin pracy w SIO,
• regulamin e-dziennika
• procedury wynoszenia danych poza obszar przetwarzania danych,
• procedury dr. pracy zdalnej nauczycieli,
• obowiązki informacyjne dla szkół,
• zgody i obowiązki informacyjne: konkursy, wizerunek i inne uroczystości szkolne,
• plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
• plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
• RCP i obowiązki informacyjne dla PPK
i wiele innych wzorów

PROGRAM SZKOLENIA
1. CZY PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ NA FACEBOOKU SZKOLNYM JEST LEGALNE - NOWOŚĆ - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18
2. „USTAWA KAMILKA”-omówienie wzorcowych standardów ochrony małoletnich. Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWE- PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
a) zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, realizacja umowy, interes publiczny, uzasadniony interes – którą przesłankę zastosować i dlaczego?
b) ćwiczenie praktyczne – wskazanie podstaw prawnych przetwarzania wybranych czynności przetwarzania danych funkcjonujących w organizacji
c) kiedy i dlaczego nie możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych?
d) przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli, osób trzecich,
e) przetwarzanie szczególnych kategorii danych
4. WIZERUNEK, KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE; OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW.PRACA NA WZORACH.
5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE
Placówki oświatowe muszą odpowiednio zabezpieczyć wszystkie dane osobowe (art. 32 RODO) poprzez wdrożenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, np.:
a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie uszkodzenia fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
6. PRAWEM WYMAGANA DOKUMENTACJA RODO DLA PLACÓWEK OŚWIATO-WYCH
Placówki oświatowe muszą prowadzić dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ważne, żeby dokumentacja zawierała wszystkie najważniejsze elementy wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, np.: odpowiednie polityki ochrony danych, w tym polityka postępowania w razie naruszenia ochrony danych (nowym obowiązkiem wynikającym z art. 33 RODO jest konieczność zgłaszania naruszeń ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przykład naruszenia w szkole: przypadkowe wysłanie danych dziecka do innego rodzica);
a) polityka ochrony danych
b) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
c) regulaminy SIO
d) polityki e-dziennika (RODO)
7. MONITORING WIZYJNY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
a) podstawy i zasady stosowania monitoringu
b) czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
c) obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
d) dokumentacja ( regulamin monitoringu)
e) obowiązek informacyjny
f) dokumenty
g) okres przechowywania
h) dostosowanie przepisów wewnętrznych
i) wymóg konsultacji z organem prowadzącym oraz radą rodziców, radą pedagogiczną samorządem uczniowskim ( art.108 Prawa Oświatowego)
WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, konsultacje, wniosek do organu prowadzącego)
8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W TRAKCIE REKRUTACJI
Proces przyjmowania dzieci do szkoły związany jest z gromadzeniem danych osobowych kandydatów do szkoły oraz ich opiekunów prawnych. Przepisy o ochronie danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) wymagają spełnienia wobec tych osób tzw. obowiązku informacyjnego (informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, np. w jakim celu, jak długo będą przetwarzane oraz o prawach, jakie przysługują osobom, których dane dotyczą).

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha