zaproponuj szkolenia

Online: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe – czyli jakie działania powinien podjąć organ podatkowy gdy podatnik umiera? Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne?

13 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

Forma szkolenia:
- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


Informacje o prowadzącym szkolenie:

- Trener specjalizujący się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych;
- Ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie;
- Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.
- Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w fachowych czasopismach m.in. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.


Najważniejsze zagadnienia:

1. Jak postąpić gdy podatnik/zobowiązany umiera przed lub w trakcie postępowania wymiarowego, przed doręczeniem decyzji, po doręczeniu decyzji ale przed upływem 14 dni do złożenia odwołania, po uprawomocnieniu się decyzji? – działania organu podatkowego krok po kroku.
2. Skąd organ podatkowy może otrzymać informacje o zgonie podatnika?
3. Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe po zmarłym podatniku – w jaki sposób wyliczyć termin przedawnienia z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu przedawnienia (omówienie na konkretnych przykładach)?
4. Co organ podatkowy może zrobić aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania zmarłego podatnika?
5. Czy spadkobierców można obciążyć kosztami postępowania spadkowego jeżeli to urząd wystąpi do sądu z takim wnioskiem?
6. Co powinien zrobić wierzyciel gdy dowiaduje się o śmierci zobowiązanego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
7. Czy po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego należy wystawić na spadkobierców nowy tytuł wykonawczy czy kontynuować postępowanie na dotychczasowym TW wystawionym na zmarłego?
8. Czy przepisy Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe znajdują zastosowanie do innych należności publicznoprawnych?


Szczegółowy program szkolenia:

I. Pierwsze działania organu podatkowego zmierzające do wszczęcia postępowanie podatkowego w przypadku powzięcia informacji, że podatnik nie żyje.
1. Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy zgonie podatnika?
2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika w zależności od etapu sprawy (w trakcie wymiaru, po złożeniu deklaracji, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
3. Co z bieżącym wymiarem podatku gdy podatnik nie żyje ( czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić podatek?)
4. Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji np. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy informacji o nieruchomościach?
5. Jak postąpić gdy na kartotece zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata (czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny?, czy nadpłatę można przeksięgować na członka rodziny?, czy należy/można zamknąć kartotekę zmarłego?)
6. Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
7. Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny?

II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego podatnika.
1. Kto w urzędzie gminy/miasta (wymiar czy księgowość) powinien zajmować się ustaleniem kręgu spadkobierców?
2. Jak ustalić spadkobierców?
3. W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone (do kogo kierować zapytanie)?
4. Czy w przypadku gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
5. Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
6. Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem, czy pracownik organu podatkowego może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze)?
7. Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę (co zrobić, aby gmina nie płaciła kosztów postępowania spadkowego)?
8. Czy spadkobierców można obciążyć kosztami postępowania spadkowego zainicjowanego przez gminę?

III. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika.
1. Jak prawidłowo wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika (czy przed wydaniem decyzji należy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 200 Ordynacji podatkowej)?
2. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
3. Konstrukcja decyzji o odpowiedzialności spadkobierców.
4. Doręczenie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości zmarłego podatnika.
5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
6. Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
7. Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja nie płacą (czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)?
8. Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy (czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?)
9. Czy można ustanowić spadkobiercy hipotekę (zastaw skarbowy) za długi zmarłego podatnika?
10. Jak postąpić z nadpłatą pozostawioną przez zmarłego (komu i w jakiej kwocie należy zwrócić nadpłatę? czy w sprawie nadpłaty zmarłego musi być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę? czy nadpłata może być zaliczona na inne zaległości spadkobiercy?)

IV. Dziedziczenie przez gminę.
1. Kiedy gmina dziedziczy spadek po zmarłym?
2. Czy i w jakim zakresie gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez spadkodawcę?
3. Czy gmina może odrzucić spadek?
4. Jak należy rozumieć zapis art. 59 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, że zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
5. Czy w przypadku odziedziczenia spadku przez gminę należy odpisać zaległy podatek z kartoteki zmarłego podatnika (jaki dokument stanowi podstawę odpisu)?

V. Pytania, indywidualne konsultacje.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha